“ชูศักดิ์-ภูมิธรรม”นั่งกก.บห.เพื่อไทย “ชลน่าน-ประเสริฐ” รั้งหน.-เลขาฯ

“ชูศักดิ์-ภูมิธรรม”นั่งกก.บห.เพื่อไทย “ชลน่าน-ประเสริฐ” รั้งหน.-เลขาฯ

ตามโผ!“ชูศักดิ์-ภูมิธรรม”นั่งกก.บห.เพื่อไทย “ชลน่าน-ประเสริฐ” รั้งเก้าอี้แน่น หัวหน้าพรรค-เลขาธิการพรรค

ที่พรรคเพื่อไทย จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมเปลี่ยนแปลงร่างข้อบังคับพรรค พท. พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ. …

โดยผลการเลือกตั้งกก.บห.เพิ่มเติมและแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 10 คน เมื่อรวมกับกก.บห.พรรค ที่คงเหลือในปัจจุบัน จำนวน 13 คน จะมีกก.บห.พรรค ทั้งสิ้น 23 คน ประกอบด้วย 1. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค 2. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค 3. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค 4. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค 5. นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค 6. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค 7. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค 8. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค 9. นายกิตติ ลิ่มสกุล รองหัวหน้าพรรค 10. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 
 

11. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค 12. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค 13. น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค 14. ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค 15. นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรค 16. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค 17. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

18. น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค 19. น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค 20. น.ส.จิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค 21. นายสุรเกียรติ เทียนทอง กรรมการบริหารพรรค 22. นายพลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหารพรรค และ23. นายยุ้ง จักรไพศาล กรรมการบริหารพรรค
 

ส่วนผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 11 คน เมื่อรวมกับกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรค ที่คงเหลือ 4 คน จะมีคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย 1. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค 2. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค 3. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค 

4. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 5. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค 6. ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค 7. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 8. นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จ.อุดรธานี 9. นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จ.เชียงใหม่

10. นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 3 จ.ภูเก็ต 11. นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จ.ภูเก็ต 12. นายสุเทพ บุตรเจริญ ตัวแทนพรรคประจำจ.หนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 13. นายไฉน รุ่งเรืองชัยศรี ตัวแทนพรรคประจำจ.สระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 14. นายมานะ คงวุฒิปัญญา ตัวแทนพรรคประจำกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 29 และ 15. น.ส.อารยา สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 18