"วุฒิสภา" เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.กยศ. คืนเก็บดอกเบี้ย 1%ต่อปี

"วุฒิสภา" เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.กยศ. คืนเก็บดอกเบี้ย 1%ต่อปี

วุฒิสภา 143 เสียง เห็นชอบ ร่างกม.กยศ. ตามการแก้ไขของกมธ.และส.ว. คืนเก็บดอกเบี้ย 1% -เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้กู้

           ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา  ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสองและวาระสาม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ

 

           ในการพิจารณาของกรรมาธิการฯ ได้แก้ไข 8 มาตรา และ เพิ่มใหม่ 1 มาตรา ซึ่งเป็นข้อกำหนดให้ กรรมการ กยศ. ดำเนินการให้ผู้กู้ยืมเงินมีงานทำ อย่างไรก็ดีในการอภิปรายของส.ว. ในมาตราที่แก้ไข นั้นพบการโต้แย้งของส.ว.ที่สงวนคำแปรญัตติ จนทำให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการพักการประชุม เพื่อให้กรรมาธิการฯ และ ส.ว.ที่ติดใจได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะนำเสนอเนื้อหาให้ที่ประชุมลงมติ

 

           เช่น มาตรา 9 ซึ่งแก้ไข มาตรา 19  ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของกรรมการ กยศ.  ซึ่ง กมธ.เสียงข้างมากได้แก้ไข ใน (7) ให้อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข ตามมาตรา 44 วรรคสอง และวรรคสี่ ว่าด้วย  การยกเว้นหรือลดหย่อนดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติชำระคืนกองทุนดีต่อเนื่องหรือชำระคืนกองทุน ครบถ้วน รวมถึง การผ่อนพันชำระเงินคืน ลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ใหม่

         ทั้งนี้มีประเด็นที่ ส.ว. ต้องการให้เพิ่มความในวรรคแปด ของมาตรา 44 ว่าด้วย การยกเว้นหรือลดหย่อน ค่าปรับผิดนัดชำระหนี้เพื่อให้เกิดความครบถ้วน โดยกมธ.เสียงข้างมากได้ยินยอมตามการสงวนความเห็นของส.ว. นอกจากนั้นยังมีประเด็นข้อความที่ กมธ. เพิ่มขึ้นใหม่ ในมาตราดังกล่าว ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ให้มีงานทำและชำระเงินคืนกองทุนได้ โดยให้ทำร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถานศึกษา ซึ่งส.ว.ที่สงวนคำแปรญัตติมองว่ายังไม่ครอบคลุม ทำให้ที่ประชุมต้องพักประชุม 10 นาที ก่อนจะแก้ปัญหาได้ลงตัว และลงมติตามที่มีการแก้ไข

 

         นอกจากนั้นในประเด็น การเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ ยังมีประเด็นที่ส.ว. ถกเถียง โดยมีเสียงสนับสนุนให้กลับไปใช้ร่างที่ส.ส.เสนอ คือ ไม่มีดอกเบี้ย หรือ ลดอัตราดอกเบี้ยที่กมธ.เสนอ คือ 1% ต่อปี เป็น 0.25% ต่อปี อย่างไรก็ดีในผลการลงมติ พบว่าเสียงข้างมาก 129 เสียง เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการฯ ที่กำหนดให้เก็บดอกเบี้ยผู้กู้ 1% ต่อปี และเพิ่มข้อกำหนด คือ ห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น รวมถึงให้อำนาจกรรมการกยศ.  พิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนดอกเบี้ยให้ผู้กู้ที่มีประวัติชำระเงินกู้ดี หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ทั้งนี้มีผู้ไม่เห็นด้วย 3 เสียง และงดออกเสียง 14 เสียง

         จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดในมาตราต่อไปจนแล้วเสร็จ  จากนั้นลงมติวาระ 3 เห็นด้วย 143 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง ไม่ลงคะแนน 2  เสียง.