ศาล รธน.มติเอกฉันท์! ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาล รธน.มติเอกฉันท์! ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

"ศาลรัฐธรรมนูญ" มติเอกฉันท์ ร่างกฎหมายลูก พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หลัง ส.ว.ชงให้วินิจฉัย

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมพิจารณาคำร้องกรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง(1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9  และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9  และมาตรา 10 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2)

ศาล รธน.มติเอกฉันท์! ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผลการวินิจฉัยกรณีดังกล่าวให้ประธานรัฐสภาได้รับทราบ และประธานรัฐสภาจะส่งร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป

ขณะที่ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งถูกประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา 25  และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 30 พ.ย.นี้