"นิพนธ์" แจง 6 ข้อ ซัด "นิพิฏฐ์" บิดเบือนปมต่างชาติซื้อที่ดิน

"นิพนธ์" แจง 6 ข้อ ซัด "นิพิฏฐ์" บิดเบือนปมต่างชาติซื้อที่ดิน

"นิพนธ์" แจงยิบ 6 ข้อปมต่างชาติซื้อที่ดิน ซัด "นิพิฏฐ์" อดีตคน ปชป. บิดเบือนข้อมูล หวังใช้ทุกโอกาส สร้างความเสียหายให้คน และพรรคประชาธิปัตย์

 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึง กรณีที่มีการพาดพิงถึงตนของ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง  ในประเด็นเรื่องการขายที่ดินให้ต่างชาติ นั้น โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า ผมรู้สึกแปลกใจถึงท่าทีของคุณนิพิฏฐ์ ที่จะใช้ทุกโอกาสในการทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่เห็นดีเห็นงามเมื่อคราวที่เจ้าของพรรคที่ คุณนิพิฏฐ์ สังกัดอยู่ไปตำหนิ ส.ส. และ พรรค ปชป.ที่ ภูเก็ต และลามมาถึงเรื่องปัจจุบันนี้อีก ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเป็นรายประเด็นว่า

1. ความเป็นมาเรื่องนี้เริ่มจากเมื่อ ปี 2542 มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน โดยเพิ่มมาตรา 96 ทวิ ขึ้นใหม่ โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ หากนำเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปี ทั้งนี้ เพราะปี 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ประเทศต้องการเงินตราต่างประเทศ

2. ต่อมาปี 2545 ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงออกตามความใน ม.96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน วางแนวปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวนำเงินมาลงทุน 40 ล้านบาทขึ้นไป จะขอซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. นับแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบันมีคนต่างด้าวใช้สิทธิตามกฎกระทรวงฉบับปี 2545 ไป 11 ราย ปัจจุบันขายต่อ 1 ราย และ 1 ราย แปลงสัญชาติเป็นไทยไปแล้ว คงเหลือ 8 ราย

4. เมื่อปี 2563 เกิดวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ต่อมาในปี 2564 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุน โดยดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

4.1 กำหนดประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้พำนักระยะยาว (Long-term resident visa: LTR) : มอบกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้วีซ่าเป็นพิเศษแก่คนต่างด้าว 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีความมั่งคั่งสูง /ผู้เกษียณอายุ /ผู้ที่ต้องการทำงานจากไทย /ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

 4.2 ให้สิทธิประโยชน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ : มอบหมายให้กรมที่ดินศึกษาในรายละเอียดแล้วนำเสนอให้ที่ประชุม ศบศ. พิจารณา

4.3 ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี : มอบหมายกรมสรรพากรเตรียมร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ถือวีซ่า LTR 

4.4 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสาร :  มอบหมายกรมศุลกากร อำนวยความสะดวกการเดินทางพิเศษสำหรับผู้ถือวีซ่าประเภท LTR เป็นการเฉพาะ เทียบเคียงกับสถานะการเดินทาง ทางการทูต

4.5 จัดตั้งศูนย์บริการผู้พำนักระยะยาว (LTR-Service center) : มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานหลัก

 5. ปี 2565 กรมที่ดินเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่มีหลักการคล้ายกับกฎกระทรวงปี 2545 เดิม ที่ให้ต่างด้าวเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับ LTR Visa เท่านั้น ที่นำเงินมาลงทุน 40 ล้านบาท สามารถซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ และต้องดำรงการลงทุนนั้นไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ลดระยะเวลาการดำรงการลงทุนจาก 5 ปี เหลือเพียง 3 ปี แต่ยังคงเป็นระยะเวลาภายในกรอบของ มาตรา 96 ทวิ ป.ที่ดิน) เพราะของเดิมไม่ดึงดูดคนมาลงทุน ซึ่ง ครม.เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เมื่ออังคารที่ผ่านมา

6. ต่อไปกรมที่ดินต้องนำร่างกฎกระทรวงนี้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามกฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับ 8 ต.ค.2565) ที่ออกตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เสียก่อนที่จะดำเนินการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

นายนิพนธ์ กล่าวต่อไปว่าคุณนิพิฏฐ์เปลี่ยนไปเยอะจากที่เคยรู้จัก นึกไม่ถึงว่าจะกล้าบิดเบือนข้อมูลถึงขนาดนี้ ในส่วนของการตัดสินใจจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อหรือไม่นั้น เป็นอำนาจของท่านนายกฯ ที่จะดำเนินการซึ่งโดยส่วนตัวมั่นใจว่าท่านนายกฯ และทีมที่ปรึกษาของท่านน่าจะมีเหตุผล และข้อมูลครอบคลุมทุกด้านอยู่แล้ว ซึ่งตนก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด อย่าใช้เรื่องนี้ทำลายคน และพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยให้โอกาสได้เป็นรัฐมนตรี

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์