“ประวิตร” หายไข้ ถก คกก. ติดตามการปฏิบัติราชการภูมิภาค

“ประวิตร” หายไข้ ถก คกก. ติดตามการปฏิบัติราชการภูมิภาค

“ประวิตร” หายไข้ กลับมาทำงานต่อ ประชุม ติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกฯ มุ่ง ช่วยเหลือ ปชช. เร่งด่วนทั่วประเทศ ย้ำอย่าทำซ้ำซ้อนงานปกติ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 รับทราบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 และรับทราบผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา นโยบายมาตรการและแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี ในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2566

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า วันนี้รับทราบผลการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีทุกคน ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการอนุมัติงบกลางฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 1,513 โครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณที่ผ่านมาของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคน ตลอดจนจะได้มีการนำข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางหรือนโยบาย รวมทั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป 

ทั้งนี้ ขอให้กรรมการทุกคน พิจารณา ดำเนินการดังนี้ 1. เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเร็ว 2. ช่วยเหลือ แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน ตามสภาพปัญหาในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 3. ให้บูรณาการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้มีประสิทธิภาพ 4. ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ ตรวจ ติดตาม ในพื้นที่ และสรุปผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ต่อไปและขอให้ทุกท่านดำเนินการ ตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจะต้องไม่ซ้ำซ้อนงานปกติเด็ดขาด พร้อมทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประชาชน ให้รับทราบประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการให้ อย่างต่อเนื่อง