ทบ. ตั้งเป้าปี 66 ต่อยอดเลิก "เกณฑ์ทหาร" พบปี 65 ยอดเรียกเกณฑ์ลด 18,749 นาย

ทบ. ตั้งเป้าปี 66 ต่อยอดเลิก "เกณฑ์ทหาร" พบปี 65 ยอดเรียกเกณฑ์ลด 18,749 นาย

ทบ. ตั้งเป้าปี 66 เร่งปรับปรุงพัฒนา ทหารกองประจำการสมัครใจในอนาคต หลังยอดสมัครผ่านโครงการทหารออนไลน์มีกว่า 6 พันนาย มีผู้ร้องขอเป็นทหารในวันตรวจเลือก กว่า 2 หมื่นนาย ยอดเกณฑ์ทหารปี 65 ลดลงจากปี 64 ถึง 18,749 นาย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.ย.2565 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.ท.หญิง พัชรินทร์ จันทร์อาสา ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า นโยบายของกองทัพบกให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในกองทัพด้วยความสมัครใจ หนึ่งในนโยบายที่เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม คือการพัฒนาระบบการได้มาซึ่งทหารกองประจำการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นทหารด้วยความสมัครใจ ผ่านโครงการรับสมัครทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ให้ผู้ที่มีใจรัก ตั้งใจเป็นทหาร สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะประจำการได้

รวมทั้งเมื่อเข้ารับราชการครบ จะได้รับสิทธิในการสอบเข้าเป็นนายทหารชั้นประทวนและนักเรียนนายสิบทหารบก และได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการของกองทัพบกต่อไป เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชายไทยสมัครเข้ามารับใช้ชาติ ด้วยการเป็นทหารกองประจำการอีกช่องทางหนึ่งที่จะนำไปสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 

โดยในปี 2565 มียอดเรียกเกณฑ์ ทั้งสิ้น 58,330 นาย แบ่งเป็นกลุ่มที่สมัครผ่านโครงการทหารออนไลน์ 6,101 นาย และกลุ่มเข้ารับการตรวจเลือก 51,692 นาย มีผู้ร้องขอเข้ารับราชการในวันตรวจเลือก 21,046 นาย คงเหลือจับฉลากแดง 30,646 นาย ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปี 64 ถึง 18,749 นาย

และขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 3 ในการรับสมัครทหารออนไลน์ ซึ่งกองทัพบกได้พัฒนาและขยายโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักอยากเป็นทหารในหลายกรณี อาทิ กลุ่มในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มที่อยู่ในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 29 ส.ค. 65 - 29 ม.ค. 66

ทั้งนี้ในปี 2656 ที่ผ่านมา กองทัพบกมีการปรับลดยอดทหารกองประจำการลงร้อยละ 10 ของจำนวนที่บรรจุจริง ภายในปีงบประมาณปี 2566  หรือจำนวน 12,000 นาย ตั้งแต่ผลัดที่ 1/2565  จนถึงผลัดที่ 2/2566 รวม 4 ผลัด ซึ่งทำให้ยอดเรียกเกณฑ์ลดลงอย่างมาก โดยในปีงบประมาณ 2566 กองทัพบกจะปรับปรุงเพื่อพัฒนาไปสู่ทหารกองประจำการสมัครใจในอนาคต 

ทั้งนี้กองทัพบกได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในกองทัพบก เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการดำเนินการได้จัดตั้งโครงการ One Stop  Service  เป็นการรวมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนายทหารประทวนในคราวเดียวกัน จำนวน 4 ประเภท มีผู้สมัครสอบรวมจำนวนทั้งสิ้น27,9446 คน และในปีงบประมาณ 2566 จะเป็นการขยายผลไปสู่การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อทำให้ครอบคลุมการคัดเลือกและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการรับสมัครได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทหารกองประจำการ ซึ่งถือเป็นน้องเล็กสุดของกองทัพ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อาทิ มาตรฐานความเป็นอยู่ สมรรถภาพร่างกาย ด้านโภชนาการ สิทธิและสวัสดิการ ส่งเสริมต่อยอดการศึกษา ปรับให้ประจำการในหน่วยทหารใกล้บ้าน อนุญาตลาพักในช่วงวันหยุด รวมทั้งให้หน่วยทหารช่วยกันดูแลช่วยเหลือครอบครัวของทหารใหม่ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ นอกจากนี้จะส่งเสริมและผลักดันความถนัดของทหารใหม่แต่ละบุคคล ควบคู่กับการเพิ่มโอกาสต่อยอดการรับราชการทหารในอนาคต โดยในแต่ละปีกองทัพได้เปิดรับทหารกองประจำการเป็นนายทหารชั้นประทวนกว่า 4,000  อัตรา อาทิ นักเรียนนายสิบทหารบก นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ และทหารอาสา เป็นต้น ควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้ทหารกองประจำการ ล่าสุดจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดหางานทหารกองประจำการ โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และภาคเอกชน สนับสนุนตำแหน่งรองรับเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ทหารมีงานมีอาชีพทันทีหลังปลดประจำการ 

“ตลอดห้วงการฝึกทหารใหม่ผลัด 1/65  ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในทุกกองทัพภาค เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ”พ.ท.หญิง พัชรินทร์ กล่าว