ทบ. ตีปี๊บผลงานประจำปี เปรียบ ผู้ติดทองหลังพระ สนับสนุนงานทุกกภาคส่วน

ทบ. ตีปี๊บผลงานประจำปี เปรียบ ผู้ติดทองหลังพระ สนับสนุนงานทุกกภาคส่วน

ทบ. ตีปี๊บผลงานประจำปี เปรียบ ผู้ติดทองหลังพระ ดูแลชายแดน สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย ขอมั่นใจ กองทัพ ยึดมั่นปกป้องสถาบันชาติ อธิปไตย และดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.ย.2565 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกองทัพบก พร้อมทีมโฆษกกองทัพบก แถลงข่าว “แนวทางการพัฒนากองทัพบก ตามห้วงระยะเวลา” ตามนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่มอบให้หน่วยทหารยึดถือและนำไปปฏิบัติ รวมถึงการปรับและเพิ่มการปฏิรูปที่ใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อนําพากองทัพบกไปสู่ความทันสมัย ด้วยวิธีการที่ง่าย สะดวก เป็นประโยชน์แก่กําลังพลและประชาชนมากยิ่งขึ้น 

โดยกองทัพบกได้กําหนดแนวทาง
การพัฒนาไว้ 3 ห้วง ได้แก่ 
1. ปีงบประมาณ 2564 มุ่งเน้นการจัดระเบียบงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกําหนดแผน หลักการ และแนวทางการปฏิบัติ ให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.ในปีงบประมาณ 2565 เป็นการกําหนดให้มุ่งเน้นการดําเนินการตามแผน หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกองทัพบกในทุกมิติ 

และ3.ในปีงบประมาณ 2566 นําบทเรียนการปฏิบัติที่ผ่านมา ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้กับกองทัพบกในทุกๆ ด้าน 

สำหรับในปี 2565 กองทัพบกได้ดําเนินการในห้วงที่ 2 นั้น มีความคืบหน้าหลายเรื่องสําคัญ อาทิ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยให้มีขนาดเล็กลงลง เพื่อลดการใช้งบประมาณรายจ่ายของประเทศ, การปรับลดอัตราทหารประจําการ 

โดยนํากําลังพลสํารองเข้ามาร่วมปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังดํารงสภาพความพร้อมรบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน, ตลอดจนได้ดําเนินการเพื่อลดจํานวนการเกณฑ์ทหารลง และเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครใจเป็นทหารเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการนํากําลังพลและยุทโธปกรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลําบากหรือเผชิญกับสาธารณภัย ภัยพิบัติ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-18 ที่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก

ที่ผ่านมาทหารได้มีบทบาทสําคัญอยู่เบื้องหลังหรือทําหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ ในวันนี้เป็นโอกาสที่ทีมโฆษกกองทัพบกจะได้มาบอกเล่าผลการปฏิบัติงานของกองทัพบกที่สําคัญ
ในรอบปีให้ประชาชนได้รับทราบ ได้แก่ 
1.มิติใหม่ทหารกองประจําการ
2.การสร้างองค์กรแห่งความดี
3.การเสริมสร้างความเข้มแข็งป้องกันชายแดน
4.การบริหารจัดการยุทโธปกรณ์อย่างคุ้มค่า
5.งานสวัสดิการเพื่อกําลังพล
6.การช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 

“กองทัพบกได้ดำเนินการในทุกประเด็นหรือกรณีที่สังคมให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของกองทัพบก โดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านทีมโฆษกกองทัพบก โดยทันที ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้โปรดเชื่อมั่นว่ากองทัพบกมีความจริงใจและจะยึดมั่นในการรักษาสถาบันหลักของชาติ ปกป้องเอกราชอธิปไตย พร้อมทั้งให้ การดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส และเป็นกองทัพเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง”พล.อ.สันติพงศ์ กล่าว