ครม.เห็นชอบปลดโรคโควิด-19 ออกจากโรคต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศไทย

ครม.เห็นชอบปลดโรคโควิด-19 ออกจากโรคต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศไทย

ครม.เห็นชอบปลดโรคโควิด-19ออกจากโรคต้องห้าม สำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย คง 11 โรคต้องห้ามเหมือนเดิม

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ.2563 

โดยยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ออกจากการเป็น โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
 

ส่วนโรคต้องห้ามอื่นๆ ยังคงกำหนดไว้ตามเดิม ดังนี้ 1.โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร คือ 1)โรคเรื้อน 2)วัณโรคในระยะอันตราย 3)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 4)โรคยาเสพติดให้โทษ 5)โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 

2.โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คือ 1)โรคเรื้อน 2)วัณโรคในระยะอันตราย 3)โรคเท้าช้าง 4)โรคยาเสพติดให้โทษ 5)โรคพิษสุราเรื้อรัง และ 6)โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์