“ประวิตร” ถก คกก.ทรัพยากรน้ำ เห็นชอบ แผนนวัตกรรมบริหารจัดการ

“ประวิตร” ถก คกก.ทรัพยากรน้ำ เห็นชอบ แผนนวัตกรรมบริหารจัดการ

ประวิตร ประชุม คกก."บริหารทรัพยากรน้ำ" ผ่านงานวิจัย สอวช. ร่วมกับ TDRI เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ ปิดช่องว่าง/ลดซ้ำซ้อน รองรับปัญหาน้ำทุกมิติ รวดเร็ว เพื่อความอยู่ดีกินดี ปชช.

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี​ รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศ  ครั้งที่3/2565  ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“ประวิตร” ถก คกก.ทรัพยากรน้ำ เห็นชอบ แผนนวัตกรรมบริหารจัดการ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เห็นชอบผลการศึกษา โครงการวิจัยการศึกษานวัตกรรม เชิงระบบโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศ ทั้งนี้ สำนักงาน สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยดำเนินการศึกษาตามกรอบ เพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีข้อสรุปซึ่งเป็นแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสทนช.ได้แก่ 1)เสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับลุ่มน้ำ โดยการจัดตั้งสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำ1-22  และ 2)เพิ่มการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการลุ่มน้ำ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยการจัดตั้งกองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (กอส.) ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้นำผลการศึกษา ที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว เสนอต่อ กนช.และครม. ต่อไป พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ TDRI ร่วมกับ กระทรวง อว.เร่งรัดจัดทำรายงานผลการศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรี ทราบความคืบหน้า ต่อไป

“ประวิตร” ถก คกก.ทรัพยากรน้ำ เห็นชอบ แผนนวัตกรรมบริหารจัดการ

พลเอกประวิตร กล่าวย้ำว่า การบริหารจัดการ"ทรัพยากรน้ำ" มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากภาวะน้ำท่วม ภัยแล้ง และอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างแน่นแฟ้น ของหน่วยงานมากกว่า 38 หน่วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกมิติ ปิดช่องว่างการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน  ลดความเสี่ยง ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำ อย่างยั่งยืน และสามารถรองรับ สถานการณ์น้ำ เพื่อความอยู่ดีกินดี และความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนต่อไป