"วุฒิสภา" ไม่เห็นชอบ "พัลลภ" ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

"วุฒิสภา" ไม่เห็นชอบ "พัลลภ" ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

วุฒิสภา ลงมติลับ 99 ต่อ 70 เสียง งดออกเสียง 40 เสียง ไม่เห็นชอบ "พัลลภ ศักดิ์โสภณกุล" ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

         ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา  ซึ่งพิจารณาวาระให้ความเห็นชอบ นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความพฤติกรรม และพฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นการลับและได้ลงคะแนนลับ 


 

         ทั้งนี้ผลการลงมติปรากฎว่า ส.ว. ให้ความเห็นชอบ 99 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 70 เสียง งดออกเสียง 40 เสียง ถือว่าที่ประชุมไม่ให้ความเห็นชอบนายพัลลภ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เนื่องจากคะแนนให้ความเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ ของวุฒิสภาคือ 125 เสียง