"บิ๊กป้อม" ควง "บิ๊กป๊อก" ฟังแถลงผลงาน นศ.วปอ. รุ่น 64 ไร้เงา "บิ๊กตู่" 

"บิ๊กป้อม" ควง "บิ๊กป๊อก" ฟังแถลงผลงาน นศ.วปอ. รุ่น 64 ไร้เงา "บิ๊กตู่" 

"พล.อ.ประวิตร" รับข้อเสนอแนะ นักศึกษา วปอ.รุ่น 64  ปลุกใช้ใจบันดาลแรง หวนคืนวัยหนุ่มอีกครั้งหนึ่ง  พาประเทศไปสู่ความเจริญ-ก้ามข้ามความขัดแย้ง

 วันที่ 7 ก.ย.ที่อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 67 วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 54 และวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 56 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

และ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟัง

\"บิ๊กป้อม\" ควง \"บิ๊กป๊อก\" ฟังแถลงผลงาน นศ.วปอ. รุ่น 64 ไร้เงา \"บิ๊กตู่\" 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงปิดหลักสูตร วปอ.ก่อนหน้านี้ จะมีการเชิญรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเข้าร่วมด้วย แต่ในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม ไม่เข้าร่วมงานด้วย อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ พล.อ.ประวิตร เดินทางถึง ตัวแทนนักศึกษา วปอ.รุ่น 64 ร้องเพลงดุจบิดามารดรเป็นการต้อนรับ

\"บิ๊กป้อม\" ควง \"บิ๊กป๊อก\" ฟังแถลงผลงาน นศ.วปอ. รุ่น 64 ไร้เงา \"บิ๊กตู่\" 

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580 ) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกมิติ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 จึงมีแนวความคิดในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ฐานรากของสังคม ความมั่นคง ในมิติต่างๆ และสิ่งที่จะทำให้ประเทศก้าวต่อไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

\"บิ๊กป้อม\" ควง \"บิ๊กป๊อก\" ฟังแถลงผลงาน นศ.วปอ. รุ่น 64 ไร้เงา \"บิ๊กตู่\" 

อย่างไรก็ตาม การแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพของทั้งสามเหล่าทัพในครั้งนี้ถือเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อันจะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวตอนหนึ่งว่า  ขอชื่นชมผลการแถลงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปีของนักศึกษา ที่นำมาเสนอสอดรับกับบริบทของโลก และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แต่การที่ประเทศไทยจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนจำเป็นจะต้องวางรากฐานในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมถึงโครงสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและการกลไกลการทำงานของภาครัฐเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วมมีความสำคัญอย่างยิ่งจะส่งผลให้ประเทศประสบความสำเร็จโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตนขอชื่นชมและนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความมั่นคงแบบองค์รวม ซึ่งนักศึกษาให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางด้านพลังงานและความมั่นคงทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขโดยอาศัยพลังอำนาจที่เรียกว่าซอฟพาวเวอร์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศ เป็นเครื่องช่วยให้ประเทศไทยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างมันคงมั่งคั่งและยังยืน

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า และการแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาวปอ.รุ่น 64 ในวันนี้ถือว่าสอดคล้องกับการสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทต่างๆที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาประเทศให้ก้าวข้ามการเป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางบนพื้นฐานการเติบโตแบบมีคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคในสังคมพลเมืองไทยให้มีความสงบสุข ซึ่งถือเป็นความต้องการของทุกคนที่ต้องการให้เกิดขึ้นความสงบสุขในประเทศ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งทุกคนต้องการให้เกิดความสงบและสันติทุกส่วนจะต้องไม่มีความขัดแย้ง จะต้องร่วมมือกัน  ทั้งนี้ตนเชื่อว่าเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศและมีแนวคิดที่จะวางอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราในวันข้างหน้า ยุทธศาสตร์นั้นเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือหรือเข็มทิศนำทางที่จะทำให้พวกเราทุกคนเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมั่นคง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญ


พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ในนามของรัฐบาลต้องขอขอบคุณนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้จัดให้มีการแถลงผลการศึกษา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยจะขอนำยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการต่อไปขอเน้นย้ำว่าทุกความสำเร็จของยุทธศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เรามียุทธศาสตร์ที่ดี แต่ขาดเรื่องการปฎิบัติเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ท่ามกลางพลวัตความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันในโอกาสอันสำคัญนี้ขอฝากนักศึกษา ให้ใช้ศักยภาพทุกท่านร่วมมือผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เสนอมานี้ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยใช้ใจบันดาลแรง ที่ตนบอกใช้ใจบันดาลแรงนั้น เพราะ ตนอายุมากแล้ว พวกท่านยังหนุ่มอยู่ จึงใช้แรงบันดาลใจได้ และเมื่อกลับมาใช้ใจบันดาลแรงก็จะทำให้เรากลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่ง นำพาประเทศไปสู่ความเจริญแบบมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนขอให้นักศึกษาร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ที่เสนอในวันนี้นำไปสร้างบ้าน สร้างเมืองสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยเพื่อลูกหลานของเราสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อพล.อ.ประวิตรพูดมาถึงช่วงหนึ่ง ที่พูดว่าใช้ใจบันดาลแรง นักศึกษาได้ปรบมือด้วยความชอบใจพร้อมกัน.