"ทบ." ส่ง "ทหาร" กำจัดผักตบฯ เปิดทางไหลของน้ำ ใน "กทม." ฤดูฝน

"ทบ." ส่ง "ทหาร" กำจัดผักตบฯ เปิดทางไหลของน้ำ ใน "กทม." ฤดูฝน

"กองทัพบก" ส่ง "ทหาร" ร่วม "กรมเจ้าท่า -กทม." เร่งกำจัดผักตบชวา ตาม คูคลองพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เปิดทางไหลของน้ำ รับมือมวลน้ำช่วงฝนนี้

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหารของกองทัพบก ประสานกับทุกภาคส่วน เร่งปฏิบัติตามบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้เตรียมการแก้ไขปัญหานำ้ท่วมจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำหลากและเตรียมการรับมวลน้ำเหนือที่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลาง ลุ่มเจ้าพระยาโดยด่วน เพื่อให้ทันต่อการป้องกันอุทกภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคูคลอง และมีผักตบชวาจำนวนมาก อาจเป็นอุปสรรคในการระบายนำ้ลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหานำ้ท่วมในแต่ละพื้นที่ได้

\"ทบ.\" ส่ง \"ทหาร\" กำจัดผักตบฯ เปิดทางไหลของน้ำ ใน \"กทม.\" ฤดูฝน โดยขณะนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้อำนวยการและขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว โดยมอบให้กองทัพภาคที่ 1 และหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานในจังหวัดเสี่ยงและ กทม. ที่มีเรือเก็บขยะวัชพืชทางน้ำขนาดใหญ่ โดยกองทัพบกจะส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางการช่างเข้าร่วมสนับสนุนเพื่อปฏิบัติการเก็บผักตบชวาเก็บวัชพืช เศษขยะในแม่น้ำ ลำคลองสายหลักในพื้นที่กทม. ปริมณฑล และจังหวัดริมเจ้าพระยา เพื่อทำให้แม่น้ำ ลำคลองสาขาต่างๆ สามารถรองรับปริมาณน้ำจำนวนมาก และเปิดทางไหลของน้ำในแม่น้ำให้สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ 

สำหรับในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ กทม. ขณะนี้ กองทัพภาคที่ 1 กำลังเร่งดำเนินการโดยประสานความร่วมมือกับ กรมเจ้าท่า สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักการระบายน้ำ กทม. รวมทั้งหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นท่ีบรรเทาสาธารณภัยบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา จะประสานหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ในการใช้งานเรือเก็บผักตบชวาของ กทม. เร่งดําเนินการให้สอดคล้องเช่นกัน

\"ทบ.\" ส่ง \"ทหาร\" กำจัดผักตบฯ เปิดทางไหลของน้ำ ใน \"กทม.\" ฤดูฝน โดยเบื้องต้นในระหว่าง 5-6 ก.ย. 65 กองทัพภาคที่ 1 จะส่งกำลังทหาร 50 นาย เข้าสนับสนุนการกําจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ําตามการร้องขอจาก กทม. ในพื้นที่เขตบางเขน บริเวณคลองหนองบัวบาน (รร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์ - คลองหนองบัวบาน) ระยะทางประมาณ 400 เมตร  นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำ สำนักงานสิ่งแวดล้อม กทม. กรมเจ้าท่า กองทัพบก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีกำหนดจัดประชุมร่วมเพื่อกำหนดรายละเอียดในแผนปฎิบัติการจัดเก็บผักตบชวาอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ กทม. ใน 5 และ 6 ก.ย. 65