สภาฯโหวตแก้ร่างกม.กยศ. ไม่ใช้คนค้ำทุกกรณี แต่สะดุดปมหั่นดอกเบี้ย-ค่าปรับ

สภาฯโหวตแก้ร่างกม.กยศ. ไม่ใช้คนค้ำทุกกรณี แต่สะดุดปมหั่นดอกเบี้ย-ค่าปรับ

สภาฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.กยศ. วาระสอง มีข้อสรุป กู้ได้ไม่ต้องมีคนค้ำทุกกรณี แต่มาสะดุด ปมหั่นดอกเบี้ย และ ไม่เรียกเก็บค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ "ศุภชัย" ขอกมธ.เคาะข้อสรุป ก่อนเลื่อนการพิจารณา

             ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสอง ซึ่งกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ โดยสาระของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีจำนวนมาตราทั้งสิ้น 27 มาตรา เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.กยศ. พ.ศ.2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้ำประกันเงินกู้, ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและหนี้ปรับกรณีผิดชำระหนี้ 

 

             นอกจากนั้นในส่วนของกองทุนฯ ได้ปรับปรุงให้อำนาจกองทุน สามารถ ซื้อ  จัดหา เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่าย ทำนิติกรรมหรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์, จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน , จัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินกองทุน และปรับปรุงโครงการของกรรมการกองทุน โดยเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่เกิน 7 คน  มาจากด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม ด้านคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ด้านการเงินหรือบัญชี ด้านแรงงาน ด้านภาคประชาสังคมที่มีบทบาทแก้ไขหนี้สิน และด้านกฎหมาย  ด้านละ 1 คน

 

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายในการพิจารณาวาระสองพบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก แต่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขว่าด้วยการค้ำประกันเงินกู้ยืม ที่มติสภาฯ เห็นด้วยกับคำแปรญัตติของกมธ.เสียงข้างน้อยที่ แก้ไขให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้เพื่อการศึกษา สามารถทำสัญญาเงินกู้ยืมกับกองทุนได้ โดยไม่มีหนังสือไม่ให้ผู้ค้ำประกันทุกกรณี

 

 

             นอกจากนั้นยังได้ปรับเพิ่มคุณสมบัติของนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน โดยเพิ่มสิทธิบุคคลที่รัฐมีนโยบายแก้ปัญหาสถานะกับการจัดทำทะเบียนราษฎร หรือ ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยยและไม่ได้สัญชาติไทยในขณะที่เกิด โดยใช้หลักฐานการเกิดที่นายทะเบียนออกให้

 

 

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมยังได้ใช้เวลาอภิปราย ในมาตรา 17  ซึ่งแก้ไขมาตรา 44 ของพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ.2560  ว่าด้วย การคิดดอกเบี้ย ที่กมธ.แก้ไขให้เหลือ 0.25% ต่อปีจากกฎหมายเดิมที่กำหนดเป็นจำนวน 7.5% ต่อปี นอกจากนั้นยังแก้ไขให้ไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระเงินคืนกองทุน  จากเดิมที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มไม่เกิน 1.5%ต่อเดือน 

 

            อย่างไรก็ดีในการอภิปรายของส.ส.นั้น สนับสนุนให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยไม่คิดดอกเบี้ย และไม่เก็บค่าผิดนัดชำระเงินคืนกองทุน อย่างไรก็ดีหลังจากที่อภิปรายแล้วเสร็จ มีการลงมติ ปรากฎว่ามติของสภาฯ เห็นชอบกับกรรมาธิการ เสียงข้างน้อย 

           ทั้งนี้ในส่วนของการเสนอคำแปรญัตติของกมธ.เสียงข้างน้อยนั้นมีความแตกต่างกัน ทำให้ต้องพักประชุมนานกว่า 30 นาที แต่เมื่อกลับมาพิจารณาแล้วกลับพบว่าไม่สามารถมีข้อสรุปได้ ว่าจะพิจารณาหรือ ลงมติอย่างไรทำให้นายศุภชัย ขอเลื่อนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กยศ. (ฉบับที่..) พ.ศ.... ออกไปก่อน และให้กมธ.ได้หารือกับผู้สงวนคำแปรญัตติเพื่อหาข้อสรุปและเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

 

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในก่อนที่สภาฯ จะพักการประชุมมีวาทะโต้เถียงระหว่างนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติกับ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สองซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เกี่ยวกับการเรียกให้สมาชิกแสดงตนก่อนลงมติ และการลงคะแนน ทั้งนี้นายซูการ์โน ประท้วงการทำหน้าที่ว่าได้เรียกให้ลงมติก่อนการแสดงตน ทำให้เกิดความสับสนในการลงมติ พร้อมขอให้ล้างผลการออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งนายศุภชัยยืนยันว่าทำหน้าที่ถูกต้อง แต่หากยังทักท้วงขอให้ไปถอดเทปการประชุมภายหลัง พร้อมระบุว่า “หากผมผิด ผมยอมลาออก” ทำให้เกิดเสียงฮือฮาในที่ประชุม