"106ส.ส.-ส.ว." ยื่นตีความร่างกม.เลือกตั้ง ขัดรธน.พ่วงกระบวนการตราไม่ชอบ

"106ส.ส.-ส.ว." ยื่นตีความร่างกม.เลือกตั้ง ขัดรธน.พ่วงกระบวนการตราไม่ชอบ

หมอระวี นำ101 รายชื่อ ยื่น "ชวน" ส่งศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ชี้เนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ ม.93 ม.94 พ่วงกระบวนการตราไม่ชอบ ชี้ "พท.-พปชร."ร่วมมือดึงเวลา พิจารณาร่างกม.ไม่ทัน180วัน

         นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ พร้อมด้วยนายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.บัญชีรายยชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน และนายคฑาเทพ  เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... มีประเด็นขัดหรือแย้ง กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือตราไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในหนังสือคำร้องระบุประเด็นที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ได้เป็นประเด็นเกี่ยวกับสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ใช้จำนวน 100 คนหาค่าเฉลี่ย ส.ส.พึงมี แต่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขให้ได้มาซึ่งส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงมีหลังจากเลือกตั้ง 

 

         ให้ตีความมาตรา 25 ซึ่งแก้ไขมาตรา 130 ซึ่งกำหนดห้ามนำผลคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่เลือกตั้งไม่แล้วเสร็จนำมาคำนวณหา ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมี และจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองพึงได้รับ ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 ว่าด้วยการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงมี ที่กำหนดเงื่อนไขในทางปฏิบัติ ให้ กกต. สามารถปฏิบัติงานได้แม้ประกาศผลเลือกตั้งได้ทุกเขต

"106ส.ส.-ส.ว." ยื่นตีความร่างกม.เลือกตั้ง ขัดรธน.พ่วงกระบวนการตราไม่ชอบ

         ให้ตีความมาตรา 26 ซึ่งแก้ไขมาตรา 131 ว่าด้วยข้อกำหนดภายใน 1 ปีหากมีการเลือกตั้งทั่วไป เพราะการทุจริตหรือเลือกตั้งไม่เที่ยงธรรม การห้ามนำคะแนนที่ได้จากเลือกตั้งซึ่งไม่สุจริตเที่ยงธรรมมารวมคำนวณ ซึ่งเขียนไม่สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ มาตรา 94 ที่กำหนดให้ความเชื่อมโยงกับมาตรา 93 ไว้และคาดว่าจะเกิดปัญหาในอนาคตได้

         นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่ให้วินิจฉัยว่าร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ตราไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ต่อประเด็นการพิจารณาร่างพ.ร.ป. ที่ไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน โดยยกเจตนารมณ์ระบุว่า เพื่อให้รัฐสภามีความพยายามอุตสาหะอย่างเต็มที่ในการพิจารณากฎหมาย แต่ไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้เป็นวิธีการหรือเทคนิคที่ทำให้ร่างกฎหมายตกไป เพราะจะทำให้พรรคการเมืองที่รวมกันมีเสียงข้างมากหรือเสียงจำนวนมากใช้เป็นเทคนิคขัดขวางร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของกมธ. แล้วฝ่ายตนเสียประโยชน์ให้ตกไปด้วย โดยเทคนิคถึงเวลาเกินกรอบ 180 วัน

 

         “กระบวนการตามร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. มีเหตุการณ์ที่ควรสงสัยว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐ ใช้วิธีถ่วงเวลาประชุม และจงใจให้รัฐสภาไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายให้เสร็จสิ้นในกรอบเวลาที่กำหนด โดยพบว่าการประชุมรัฐสภา วาระพิจารณาทั้ง 4 ครั้ง ส.ส.ทั้ง 2 พรรคไม่แสดงตนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ประชุมล่มและการพิจารณาไม่เสร็จสิ้นตามกรอบเวลา การที่ 2 พรรคใหญ่มีผลปะโยชน์ร่วมกันในการเลือกตั้งประจักษ์ว่าหากใช้วิธีการคำนวณแบบเดิมที่เป็นร่างของ ครม. จะทำให้มีความได้เปรียบ จึงใช้วิธีเชิงเทคนิค ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ และรัฐสภาไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายลูกได้ตามกรอบเวลา จึงถือเป็นการตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และยังเป็นการทำผิดข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการ ข้อ 14 ” หนังสือคำร้องระบุ

 

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมลงนามในคำร้องมีทั้งสิ้น 106  ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย   อาทิ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม, นายศุภชัย ใจสมุทร, นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์, นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์, นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี

 

         พรรคประชาธิปัตย์  อาทิ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง

 

         พรรคก้าวไกล  ได้แก่ นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย, นายพีรเดช คำสมุทร, นายเกษมสันต์ มีทิพย์, นายขวัญเลิส พานิชมาศ, นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

         พรรครวมพลัง   อาทิ น.ส.จุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์, นางอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

 

 

         พรรคชาติไทยพัฒนา   อาทิ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม, นายอนุรักษ์​ จุรีมาศ ส.ส.

 

         พรรคพลังท้องถิ่นไท อาทิ นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค , นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

         พรคพลังประชารัฐ   คือ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ ,นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ 

 

         ทั้งนี้ยังมี ส.ส.พรรคเล็กร่วมลงนาม ได้แก่  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ, นายอำไพ กองมณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย , นางบุญญาพร นาตะธนภัท ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย, นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, นายคฑาเทพ , นายสุรทิน พิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ , น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลเมืองไทย

 

 

         ส.ว.   อาทิ พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์, นายถวิล เปลี่ยนศรี, นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์, พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร, นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน , พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม, นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ, นายเฉลม พวงมาลัย , พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์