“2 ป.” ถก บอร์ดผังเมือง เห็นชอบ เกณฑ์ระดับสากล สั่ง “มท.” ทำให้เสร็จตามแผน

“2 ป.”  ถก บอร์ดผังเมือง เห็นชอบ เกณฑ์ระดับสากล สั่ง “มท.” ทำให้เสร็จตามแผน

2 ป. “ป้อม-ป๊อก” ถก คณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติ เห็นชอบหลักเกณฑ์ "ผังเมืองสู่ระดับสากลของประเทศ" รองรับการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ เปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมตามความต้องการ อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ โดยได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ระดับประเทศ ซึ่งมีการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องร่างวิสัยทัศน์และแนวคิดการใช้พื้นที่ของประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ 6 ภาค ได้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล , ภาคกลาง , ภาคตะวันออก , ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,540 คน และระดับภาค ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นปัญหา ศักยภาพ โอกาสและทิศทางการพัฒนาภาคี รวมถึงร่างวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค และสำหรับระดับจังหวัด ในเบื้องต้นได้ดำเนินการใน 4 จังหวัดแล้วคือ นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งประเทศในปี 2567-2568

“2 ป.”  ถก บอร์ดผังเมือง เห็นชอบ เกณฑ์ระดับสากล สั่ง “มท.” ทำให้เสร็จตามแผน

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวาง และจัดทำผังนโยบาย ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ... เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมเสนอความต้องการ อย่างเหมาะสมและเกิดความเข้าใจร่วมกันกับภาครัฐในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องให้ทันตามกรอบเวลาของแผนงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ สำหรับการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป  พร้อมขอให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจร่วมกันและร่วมพัฒนาไปด้วยกัน