"ประวิตร" สั่งเร่งช่วยเกษตรกร ตามที่ร้องขอ ให้มีรายได้ความเป็นอยู่ดีขึ้น

"ประวิตร" สั่งเร่งช่วยเกษตรกร ตามที่ร้องขอ ให้มีรายได้ความเป็นอยู่ดีขึ้น

"ประวิตร" ถก ติดตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 12 พื้นที่ 8จังหวัด รับทราบความก้าวหน้า ข้อขัดข้อง แต่ละวิสาหกิจชุมชน สั่ง เร่งให้ความช่วยเหลือ ตามที่เกษตรกรร้องขอ ให้มีรายได้ความเป็นอยู่ดีขึ้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมทางไกล ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 12 พื้นที่ 8จังหวัด ครั้งที่1/2565 ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด ผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์

โดยพล.อ.ประวิตร ได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องของแต่ละวิสาหกิจชุมชน 12 พื้นที่ ใน 8จังหวัด โดยรับฟังผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการที่ดิน อย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย 1.จ.เชียงราย ได้แก่ กลุ่มศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ,กลุ่มเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ,กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร  

2.จ.เชียงใหม่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ,กลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ  

3.จ.ตาก ได้แก่ กลุ่มศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด  

4.จ.นครราชสีมา ได้แก่ กลุ่มไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา  

5.จ.จันทบุรี ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา  

6.จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ กลุ่มเกษตรประมงธรรมชาติ  

7.จ.เพชรบุรี ได้แก่ กลุ่มแก้วกล้า  

8.จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ กลุ่มรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ,กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(ชุมชนน้ำแดงพัฒนา) ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประสบผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม ชาวบ้านและเกษตรกร มีความสุข อยู่ดีกินดี

ทั้งนี้ มีหลายหน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุน อย่างเต็มที่ อาทิ กรมป่าไม้,กรมพัฒนาที่ดิน,กรมส่งเสริมสหกรณ์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กรมพัฒนาชุมชน,กรมพลังงาน,กรมทางหลวงกองทัพภาค และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น

โดยพล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประสานให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนตามที่ร้องขอของพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรของตนเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใย ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในทุกพื้นที่  และพร้อมให้ความช่วยเหลือ อย่างดีที่สุดต่อไป