ฝึกผสม Falcon Strike 2022 "ทอ.ไทย-ทอ.จีน" ส่งเครื่องบินรบปฏิบัติการทางอากาศ

ฝึกผสม Falcon Strike 2022 "ทอ.ไทย-ทอ.จีน" ส่งเครื่องบินรบปฏิบัติการทางอากาศ

ทอ.ไทย ร่วมกับ ทอ.สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการฝึกผสม Falcon Strike 2022 พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ และกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกัน

15 ส.ค.2565 พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศ ร่วมกับ กองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการฝึกผสมภายใต้รหัสการฝึก Falcon Strike 2022 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และการปฏิบัติการทางอากาศผสม ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศ  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือในการรักษาสันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีให้แก่กำลังพลในทุกระดับให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 14 – 25 สิงหาคม 2565 

สำหรับการฝึกผสม Falcon Strike จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2015 และได้ดำเนินการฝึกมาอย่างต่อเนื่องตามวงรอบ โดยในครั้งนี้เป็นการฝึก ครั้งที่ 5 ทั้งนี้ กองทัพอากาศจัดอากาศยานแบบ Gripen 39 C/D , Alpha Jet และ Saab 340 เข้าร่วมการฝึก ส่วนกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดเครื่องบินแบบ J-10C/S, JH-7 A/AII และ KJ-500 เข้าร่วมการฝึก ซึ่งนอกจากการฝึกด้านการบินแล้ว กองทัพอากาศทั้งสองประเทศยังวางแผนที่จะจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยรอบพื้นที่การฝึกด้วย

อย่างไรก็ตาม การฝึก Falcon Strike เป็นหนึ่งในการฝึกที่กองทัพอากาศ ร่วมกับ กองทัพอากาศมิตรประเทศจัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ และกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกัน เช่นเดียวกับการฝึก Cope Tiger, Air Thamal, Elang Thainesia, Pitch Black, Thai Boomerang ฯลฯ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์