กางคะแนน ITA 65 กลาโหม-เหล่าทัพโปร่งใสเต็ม 100% 3 กระทรวงบ๊วย 9 จว.ไม่ถึง 50%

กางคะแนน ITA 65 กลาโหม-เหล่าทัพโปร่งใสเต็ม 100% 3 กระทรวงบ๊วย 9 จว.ไม่ถึง 50%

เปิดละเอียดผลคะแนน “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” ITA ประจำปี 65 พบ “กลาโหม” ทั้ง ทบ.-ทอ.-ทร.-กองทัพไทย โปร่งใสเต็ม 100% มี 3 กระทรวง มท.-สธ.-อุตฯ รั้งบ๊วย 9 จังหวัดไม่ถึง 50%

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” ของหน่วยงานภาครัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะแม่งานที่เป็นผู้ทำการประเมิน เผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการ

สำหรับหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมการประเมินมีจำนวนทั้งสิ้น 8,303 แห่ง จำนวนบุคลากรที่ร่วมประเมิน ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน จำนวน 1,300,132 ราย มากที่สุดนับตั้งแต่มีการประเมิน ITA มา

ผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมคือ 87.57 คะแนน มากกว่าปีที่แล้ว 6.32 คะแนน

 • โดยปีงบประมาณ 2564 ได้ 81.25 คะแนน
 • ปีงบประมาณ 2563 ได้ 67.90 คะแนน
 • ปีงบประมาณ 2562 ได้ 66.74 คะแนน
 • ปีงบประมาณ 2561 ได้ 68.78 คะแนน

เรียกได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดีแม้ว่าคะแนนภาพรวมของปีนี้จะสูงขึ้นมากกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่ถือว่าผ่านเกณฑ์ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ที่กำหนดให้ หน่วยงานรัฐต้องมีค่าประเมิน 85% ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 80% ของหน่วยเข้าร่วมทั้งหมด

แต่เมื่อลงลึกลงไปในปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีหน่วยงานรัฐที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผ่นแม่บทฯ 5,855 แห่ง คิดเป็น 70.52% ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,448 แห่ง คิดเป็น 29.48%

เท่ากับว่ายังคง “สอบตก” อยู่ แต่ก็ขยับก้าวขึ้นไปเกือบถึง “เป้าหมาย” ที่ 85% แล้ว

 

สำหรับ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 แบ่งประเภทของหน่วยงานออกเป็น 17 ประเภท โดยมี 3 ประเภทเท่านั้นที่ผ่านการประเมินแบบ 100% ได้แก่

 1. หน่วยงานของศาล 3 แห่ง คือ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้คะแนนเฉลี่ย 90.06 คะแนน
 2. หน่วยงานขององค์กรอัยการ 1 แห่ง คือ สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ได้คะแนนเฉลี่ย 92.40 คะแนน
 3. หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 3 แห่ง สถาบันพระปกเกล้าฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้คะแนนเฉลี่ย 95.55 คะแนน

ส่วนที่เหลืออีก 14 แห่ง มีคะแนนดังนี้

 1. หน่วยงานขององค์กรอิสระ 5 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 86.81 คะแนน ผ่าน 4 แห่ง คิดเป็น 80%
 2. ส่วนราชการระดับกรม 146 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 90.48 คะแนน ผ่าน 126 แห่ง คิดเป็น 86.30%
 3. รัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 92.85 คะแนน ผ่าน 46 แห่ง คิดเป็น 90.20%
 4. องค์การมหาชน 57 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 91.90 คะแนน ผ่าน 53 แห่ง คิดเป็น 92.98%
 5. หน่วยงานอื่นของรัฐ 18 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 90.93 คะแนน ผ่าน 15 แห่ง คิดเป็น 83.33%
 6. กองทุน 7 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 89.54 คะแนน ผ่าน 5 แห่ง คิดเป็น 71.43%
 7. สถาบันอุดมศึกษา 86 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 88.04 คะแนน ผ่าน 66 แห่ง คิดเป็น 76.74%
 8. จังหวัด 76 จังหวัด ได้คะแนนเฉลี่ย 93.01 คะแนน ผ่าน 73 จังหวัด คิดเป็น 96.05%
 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 93.29 คะแนน ผ่าน 70 แห่ง คิดเป็น 92.11%
 10. เทศบาลนคร 30 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 88.69 คะแนน ผ่าน 23 แห่ง คิดเป็น 76.67%
 11. เทศบาลเมือง 195 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 89.30 คะแนน ผ่าน 152 แห่ง คิดเป็น 77.95%
 12. เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 87.80 คะแนน ผ่าน 1,605 แห่ง คิดเป็น 71.43%
 13. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 87.04 คะแนน ผ่าน 3,609 แห่ง คิดเป็น 68.09%
 14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม. และเมืองพัทยา) 2 แห่ง ได้คะแนนเฉี่ย 83.13 คะแนน ผ่าน 1 แห่ง คิดเป็น 50%

กางคะแนน ITA 65 กลาโหม-เหล่าทัพโปร่งใสเต็ม 100% 3 กระทรวงบ๊วย 9 จว.ไม่ถึง 50%

เมื่อลงลึกไปในส่วนรายกระทรวงทั้งหมด 21 แห่ง พบว่า มีอยู่ 4 แห่ง ไม่ผ่านการประเมิน (ไม่ผ่านเกณฑ์ 85%) คือ

 1. กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานใต้สังกัด 8 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 88 คะแนน ผ่าน 5 แห่ง คิดเป็น 62.50%
 2. กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานใต้สังกัด 17 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 88.61 คะแนน ผ่าน 13 แห่ง คิดเป็น 76.47%
 3. กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานใต้สังกัด 14 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 92.20 คะแนน ผ่าน 11 แห่ง คิดเป็น 78.57%
 4. หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 18 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 89.79 คะแนน ผ่าน 14 แห่ง คิดเป็น 77.78%

มีกระทรวงที่ผ่านการประเมิน 100% จำนวน 5 กระทรวง ได้แก่

 1. กระทรวงกลาโหม หน่วยงานใต้สังกัด 4 แห่ง (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ) ได้คะแนนเฉลี่ย 94.91 คะแนน ผ่าน 8 แห่ง คิดเป็น 100%
 2. กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานใต้สังกัด 1 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 91.12 คะแนน ผ่าน 1 แห่ง คิดเป็น 100%
 3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานใต้สังกัด 7 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 95.18 คะแนน ผ่าน 7 แห่ง คิดเป็น 100%
 4. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานใต้สังกัด 9 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 93.01 คะแนน ผ่าน 9 แห่ง คิดเป็น 100%
 5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หน่วยงานใต้สังกัด 17 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 92.66 คะแนน ผ่าน 17 แห่ง คิดเป็น 100%

ส่วนอีก 12 แห่ง สรุปคะแนนได้ ดังนี้

 1. สำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานใต้สังกัด 32 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 90.72 คะแนน ผ่าน 28 แห่ง คิดเป็น 87.50%
 2. กระทรวงการคลัง หน่วยงานใต้สังกัด 26 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 92.62 คะแนน ผ่าน 24 แห่ง คิดเป็น 92.31%
 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานใต้สังกัด 22 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 91.54 คะแนน ผ่าน 21 แห่ง คิดเป็น 95.45%
 4. กระทรวงคมนาคม หน่วยงานใต้สังกัด 18 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 90.23 คะแนน ผ่าน 16 แห่ง คิดเป็น 88.89%
 5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) หน่วยงานใต้สังกัด 8 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 90.78 คะแนน ผ่าน 7 แห่ง คิดเป็น 87.50%
 6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานใต้สังกัด 15 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 91.37 คะแนน ผ่าน 13 แห่ง คิดเป็น 86.67%
 7. กระทรวงพลังงาน หน่วยงานใต้สังกัด 9 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 93.28 คะแนน ผ่าน 8 แห่ง คิดเป็น 88.89%
 8. กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานใต้สังกัด 12 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 91.12 คะแนน ผ่าน 10 แห่ง คิดเป็น 83.33%
 9. กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานใต้สังกัด 13 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 90.97 คะแนน ผ่าน 12 แห่ง คิดเป็น 92.31%
 10. กระทรวงแรงงาน หน่วยงานใต้สังกัด 6 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 90.38 คะแนน ผ่าน 5 แห่ง คิดเป็น 83.33%
 11. กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานใต้สังกัด 10 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 90 คะแนน ผ่าน 8 แห่ง คิดเป็น 80%
 12. กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานใต้สังกัด 11 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 89.58 คะแนน ผ่าน 10 แห่ง คิดเป็น 90.91%

กางคะแนน ITA 65 กลาโหม-เหล่าทัพโปร่งใสเต็ม 100% 3 กระทรวงบ๊วย 9 จว.ไม่ถึง 50%

ในส่วนหน่วยงานรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50% มีจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่

 1. จังหวัดชัยภูมิ มี 144 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 79.47 คะแนน ผ่าน 54 แห่ง คิดเป็น 37.50%
 2. จังหวัดบุรีรัมย์ มี 210 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 82.41 คะแนน ผ่าน 102 แห่ง คิดเป็น 48.57%
 3. จังหวัดปทุมธานี มี 66 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 80.09 คะแนน ผ่าน 27 แห่ง คิดเป็น 40.91%
 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 62 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 82.75 คะแนน ผ่าน 29 แห่ง คิดเป็น 46.77%
 5. จังหวัดพิจิตร มี 103 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 80.99 คะแนน ผ่าน 44 แห่ง คิดเป็น 42.72%
 6. จังหวัดมหาสารคาม มี 144 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 80.72 คะแนน ผ่าน 61 แห่ง คิดเป็น 42.36%
 7. จังหวัดราชบุรี มี 113 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 76.43 คะแนน ผ่าน 34 แห่ง คิดเป็น 30.09% (คะแนนต่ำที่สุด)
 8. จังหวัดศรีสะเกษ มี 218 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 82.27 คะแนน ผ่าน 102 แห่ง คิดเป็น 46.79%
 9. จังหวัดอุบลราชธานี มี 240 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 77.34 คะแนน ผ่าน 75 แห่ง คิดเป็น 31.25%

กางคะแนน ITA 65 กลาโหม-เหล่าทัพโปร่งใสเต็ม 100% 3 กระทรวงบ๊วย 9 จว.ไม่ถึง 50%

กางคะแนน ITA 65 กลาโหม-เหล่าทัพโปร่งใสเต็ม 100% 3 กระทรวงบ๊วย 9 จว.ไม่ถึง 50%

กางคะแนน ITA 65 กลาโหม-เหล่าทัพโปร่งใสเต็ม 100% 3 กระทรวงบ๊วย 9 จว.ไม่ถึง 50%