ไทยสร้างไทย ประณาม เมียนมา ประหาร "นักโทษการเมือง"

ไทยสร้างไทย ประณาม เมียนมา ประหาร "นักโทษการเมือง"

“ไทยสร้างไทย” ประณามประหารชีวิตนักโทษการเมืองเมียนมาเรียกร้องบทบาทอาเซียนปกป้องประชาธิปไตย ชี้ประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐ ไม่ใช่ศัตรู หน้าที่ของรัฐไม่ใช่การลิดรอนสิทธิหรือทำร้ายประชาชน

พรรคไทยสร้างไทย โดยนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.สุวดี พันธุ์พานิช รองโฆษกพรรค แสดงท่าทีต่อเหตุการณ์การประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและผู้แทนราษฎรจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) จำนวน 4 คนในประเทศเมียนมา 

นายต่อพงษ์ กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทย ขอประณามการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและผู้แทนราษฎรจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) จำนวน 4 คน เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 

พรรคไทยสร้างไทย มีจุดยืนทางประชาธิปไตยอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตามจุดยืนสากลโลก แต่การกระทำดังกล่าวของรัฐบาลเมียนมาขัดกับสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงจึงเป็นสิ่งที่พรรคไทยสร้างไทยไม่สามารถยอมรับได้ จึงขอเรียกร้องให้อาเซียนมีบทบาทในการปกป้องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างมีศักดิ์ศรี รับฟังซึ่งกันและกัน เป็นธรรมต่อกัน และมีความยุติธรรมของประชาชนชาวเมียนมาตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยึดถือปฏิบัติเช่นด้วยเช่นกัน

“สามเสาหลักประชาคมอาเซียนคือ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จึงขอส่งเสียงไปยังรัฐบาลที่ดำเนินการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้หยุดการกระทำดังกล่าว เราจึงขอให้อาเซียนเข้ามามีบทบาท และให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกยึดถือ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นการกล่าวโทษพลเมืองจนถึงขั้นประหารชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องขัดกับสิทธิมนุษยชน และต้องประณามอย่างถึงที่สุด จึงขอวิงวอนไปยังรัฐบาลพม่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว และหยุดละเมิดสิทธิพลเมืองของประเทศ”นายต่อพงษ์กล่าว

ด้าน ดร.สุวดี กล่าวเพิ่มเติมว่าศัตรูที่แท้จริงของมนุษยชาติคือ ปัญหาอย่างโรคระบาด ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ไม่ใช่ประชาชนที่เห็นต่างไปจากรัฐ และหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การลิดรอนสิทธิหรือทำร้ายประชาชน แต่รัฐต้องประกันสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนทุกคนที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายใต้หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม และสิทธิในการแสดงออกเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์