"นายกฯ" เยือน "เทศบาลแม่เหียะ" กองหนุน เชียงใหม่ มอบกุหลาบให้กำลังใจ

"นายกฯ" เยือน "เทศบาลแม่เหียะ" กองหนุน เชียงใหม่ มอบกุหลาบให้กำลังใจ

"นายกฯ" เยี่ยมชม เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ หน่วยงานนำร่องระบบบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่นดิจิทัล ชื่นชม เป็นตัวอย่างความเข้มแข็ง เป็นความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ อำนวยความสะดวกปชช. ด้านกองหนุนให้กำลังใจพรึบ

ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านดิจิทัลของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นหน่วยงานนำร่องระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดแนวคิดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบช่วยในการทำงานและส่งเสริมให้มีระบบบริหารงานในการอำนวยความสะดวก เป็นระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 5 ระบบ คือ 

"นายกฯ" เยือน "เทศบาลแม่เหียะ" กองหนุน เชียงใหม่ มอบกุหลาบให้กำลังใจ

ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) , ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE , ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ , ระบบหนังสือรับรองการแจ้งฯ ออนไลน์ และระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ 

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารในมิติต่างๆอาทิ Dashboard ข้อมูลการให้บริการประชาชนของฝ่ายต่างๆ การให้บริการในระบบOnline ระบบข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร การจัดทำแผนที่ 3D Model และการดำเนินการของศูนย์บริการเป็นเลิศจนเกิดเป็น “แม่เหียะโมเดล” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน

"นายกฯ" เยือน "เทศบาลแม่เหียะ" กองหนุน เชียงใหม่ มอบกุหลาบให้กำลังใจ

ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในเทศบาลแม่เหียะนายกฯ กล่าวชื่นชม ยกให้เป็นตัวอย่างความเข้มแข็งของการบริหารส่วนท้องถิ่น ถือเป็นความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้านดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทำให้ง่ายต่อการติดต่อราชการ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลในทุกๆ ด้านขอให้พัฒนาต่อไปให้ครอบคลุม พร้อมกับย้ำให้สร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

"นายกฯ" เยือน "เทศบาลแม่เหียะ" กองหนุน เชียงใหม่ มอบกุหลาบให้กำลังใจ

ทั้งนี้ ขอให้ท้องถิ่นใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยดูแลประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน เพราะเป็นส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจำนวนหนึ่งมารอต้อนรับให้กำลังใจนายกฯ พร้อมเขียนป้ายข้อความและมอบดอกกุหลาบด้วย

"นายกฯ" เยือน "เทศบาลแม่เหียะ" กองหนุน เชียงใหม่ มอบกุหลาบให้กำลังใจ