"นายกฯ" ไหว้ "พระเขี้ยวแก้ว" เอาฤกษ์เอาชัย ที่วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่

"นายกฯ" ไหว้ "พระเขี้ยวแก้ว" เอาฤกษ์เอาชัย ที่วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่

"นายกฯ" นมัสการ "พระราชวิสุทธิญาณ" เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการลงพื้นที่ "เชียงใหม่" พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์ แด่พระครูวิบูลธรรมกิจ ที่อาพาธ ก่อนนมัสการ "พระเขี้ยวแก้ว"

ที่วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และคณะ เข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน- แม่ฮ่องสอน(ธรรมยุต) เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อเดินทางถึงวัดป่าดาราภิรมย์ นายกรัฐมนตรีเข้าสู่ภายในมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ(หอแก้ว) จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน ถวายสักการะและเครื่องกัปปิยภัณฑ์ แด่พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระราชวิสุทธิญาณ อนุโมทนาให้พรและสนทนาธรรมกับนายกรัฐมนตรีและคณะ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์ แด่พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาสวัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้พักฟื้นอาการอาพาธอยู่ภายในวัดป่าดาราภิรมย์ 

"นายกฯ" ไหว้ "พระเขี้ยวแก้ว" เอาฤกษ์เอาชัย ที่วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่

จากนั้น นายกรัฐมนตรีไปนมัสการพระทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้ว และเยี่ยมชมปูชนียวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางวัดได้จัดแสดงไว้ภายในหอแก้วชั้นบน ก่อนออกเดินทางต่อไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

"นายกฯ" ไหว้ "พระเขี้ยวแก้ว" เอาฤกษ์เอาชัย ที่วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่

ทั้งนี้ พระทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้ว พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาจากพระธาตุจองไต รัฐเชียงตุง ประเทศพม่า โดยพบประดิษฐานอยู่ในเศียรพระพุทธรูป มีการจารึกสลักที่หุ้มว่า “พระสากยะ” เป็นภาษาล้านนา อีกทั้งมีจารึกชื่อ พระหาเถรคันฉ่อง สากยะมุนีซึ่งเป็นผู้อัญเชิญมาอีกด้วย โดยพระธาตุจองไต ณ เมืองเชียงตุงนั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้โปรดให้สถาปนาไว้ ซึ่งมีจารึกอักษรธรรมกำกับไว้ อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปทองคำ และสิงห์สัมฤทธิ์อีกคู่หนึ่ง ปัจจุบันของมีค่าทั้งหมดเก็บรักษาไว้อย่างดี ณ หอแก้ว วัดป่าดาราภิรมย์  

สำหรับประวัติวัดป่าดาราภิรมย์ พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต ได้ออกจาริกธุดงค์มายังเชียงใหม่และได้พำนัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นสถานที่สงบ เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน และมีพระสงฆ์ได้เข้ามาบำเพ็ญกรรมฐาน ณ ที่แห่งนี้ เมื่อชาวบ้านในละแวกเห็นแล้วได้เกิดศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆ ถวายเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ในกิจการสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ทายาทของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ได้ถวายที่ดินดังกล่าวซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักเจ้าดารารัศมีให้แก่วัด จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ นามว่า “วัดป่าดารา-ภิรมย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 

"นายกฯ" ไหว้ "พระเขี้ยวแก้ว" เอาฤกษ์เอาชัย ที่วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่