มท.สั่ง “ผู้ว่าฯ” ทุกจังหวัดประสาน อปท.ทำตามประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดิน

มท.สั่ง “ผู้ว่าฯ” ทุกจังหวัดประสาน อปท.ทำตามประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดิน

“มหาดไทย” สั่ง “ผู้ว่าฯ” ทุกจังหวัด ประสาน อปท.ทั่วประเทศ ดำเนินการตามประกาศ มท.ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 65 บรรเทาผลกระทบ “โควิด-19” ให้ประชาชน-ผู้ประกอบ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ 

  1. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี  จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
  2. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี โดยงวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 และงวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565
  3. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565
  4. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

มท.สั่ง “ผู้ว่าฯ” ทุกจังหวัดประสาน อปท.ทำตามประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดิน  

นายสุทธิพงษ์ กล่าวด้วยว่า การขยายระยะเวลาดำเนินการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทั่วประเทศ ทำให้ผู้เสียภาษีมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี 2565 เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ไปชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบขยายออกไป และในกรณีผู้เสียภาษีบางรายที่เคยเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายอันเนื่องมาจากไม่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2565 หรือภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีออกไปในห้วงก่อนเดือนกรกฎาคม 2565 นั้น ก็จะมีสิทธิได้รับ คืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย