"ชัชชาติ" ประกาศคำสั่ง กทม.ออก 9 มาตรการสกัด "กัญชา-กัญชง" โรงเรียนในสังกัด

"ชัชชาติ" ประกาศคำสั่ง กทม.ออก 9 มาตรการสกัด "กัญชา-กัญชง" โรงเรียนในสังกัด

ด่วน! "ชัชชาติ" ประกาศคำสั่ง กทม.ออก 9 มาตรการสกัด "กัญชา-กัญชง" โรงเรียนในสังกัด เช็ครายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันที่ 15 มิ.ย.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. มีเนื้อหาระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จึงประกาศมาตรการ และการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง"

2.งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

3.ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

4.ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชา หรือกัญชง

5.ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา หรือกัญชง และอันตรายจากกัญชา หรือกัญชง แก่นักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียน และกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ

6.ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรก และเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชา หรือกัญชง

7.ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษของการใช้กัญชา หรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียน

8.ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียนเฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง

9.ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต เพื่อบูรณาการ การป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

"ชัชชาติ" ประกาศคำสั่ง กทม.ออก 9 มาตรการสกัด "กัญชา-กัญชง" โรงเรียนในสังกัด