"กมธ." เล็ง "แม่สอด" ตั้ง "กาสิโน" ท้องถิ่นเก็บภาษี ชาวบ้านหนุน หวัง เงินสะพัด

"กมธ." เล็ง "แม่สอด" ตั้ง "กาสิโน" ท้องถิ่นเก็บภาษี ชาวบ้านหนุน หวัง เงินสะพัด

"เทพไท" เผย กมธ. ลงพื้นที่แม่สอด พบมีความพร้อมตั้ง "กาสิโน" มากกว่าหลายพื้นที่ แต่ยังต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดิน แรงงาน ระบุ คนในพื้นที่หนุน หวัง ดึงนักท่องเที่ยว ท้องถิ่นจัดเจ็บภาษี จ่อชง กมธ.ชุดใหญ่ เสนอสภา-รัฐบาล ต่อไป

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า และการพนันออนไลน์ สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึง การลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับฟังข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรว่า จากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประธานหอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพบว่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลสนับสนุน มีความพร้อมและการพัฒนามากกว่าเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ อีกหลายแห่ง

สำหรับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตอนนี้มีความพร้อมและปัญหาต้องแก้ไขในหลายด้านเช่น 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ นับตั้งแต่การสร้างด่านพรมแดนขนส่งสินค้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ถนนสี่ช่องจราจรเชื่อมจังหวัดตากกับอำเภอแม่สอด โครงการรถไฟรางคู่ มีการวางแผน การก่อสร้างก้าวหน้าไปพอสมควร สนามบินแม่สอด ได้ปรับปรุงขยายรันเวย์ และอาคารผู้โดยสาร เปลี่ยนเป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

2.ปัญหาที่ดินของอำเภอแม่สอด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ราชพัสดุ ซึ่งนักลงทุนไม่สามารถซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจบนที่ดินได้ ไม่มีที่ดินแปลงขนาดใหญ่ที่นักลงทุนต้องการพื้นที่จำนวน 3,000 - 5,000 ไร่ เพื่อสร้างสถานบันเทิงครบวงจร และที่ดินมีราคาแพงมาก 

3.ปัญหาด้านแรงงาน มีต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ไม่มีการขาดแคลนแรงงาน แต่ต้องจัดตั้งศูนย์พัฒนาแรงงานต่างด้าว และเตรียมความพร้อมของแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่ระบบธุรกิจงานบริการอย่างมีคุณภาพ

4.ความเห็นของประชาชน เรื่องการจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรนั้น เมื่อมีการเปรียบเทียบกับของประเทศเมียนมา ที่เมืองเมียวดี ซึ่งมีนักลงทุนใหญ่จากประเทศจีน ลงทุนธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร มูลค่าจำนวนเงินนับแสนล้าน จึงทำให้มีการพัฒนา และสร้างความเจริญได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองแม่สอดที่มีการพัฒนาอย่างช้าๆ จึงทำให้คนแม่สอดส่วนหนึ่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจร เพื่อพัฒนาเมืองแม่สอด มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้แม่สอดซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเต็มรูปแบบ

5.ปัญหาการจัดเก็บภาษี มีข้อเสนอเรื่องการจัดเก็บภาษีของรัฐ จะต้องกำหนดสัดส่วนให้กับท้องถิ่นในอัตราที่เป็นธรรม เพราะท้องถิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่ของการลงทุน จะต้องได้รับสิทธิ์พิเศษด้านภาษีมากกว่าพื้นที่อื่นๆ

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่ทั้งหมด นำเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ เพื่อนำไปประกอบรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาลต่อไป