"ชวน" แนะทางแก้ปัญหาประชาธิปไตย ส่งเสริมคนดี-รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ

"ชวน" แนะทางแก้ปัญหาประชาธิปไตย ส่งเสริมคนดี-รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ

"ชวน" ประเมิน 90ปี ของการปกครองระบอบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เหมาะกับประเทศไทย แต่มีปัญหาเพราะคนละเมิดรัฐธรรมนูญ-นิติธรรม แนะทางแก้ต้องส่งเสริมคนดี รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ

         นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวบรรยาย เรื่อง ระบอบการปกครองและระบบการเมืองที่เหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องในโครงการอบรมกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มกล้า ตอนหนึ่งว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นระบบอบปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทย นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และในปี 2565 จะครบรอบ 90 ปี  แม้ระยะ 90 ปีของระบอบประชาธิปไตยจะเกิดปัญหา เมื่อทบทวนจากประวัติศาสตร์พบปัญหามากจากการไม่เคารพหลักนิติธรรมและละเมิดรัฐธรรมนูญ

         "หากศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมา เราเคยมีรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดฉบับหนึ่ง คือ รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ซึ่งผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว บ้านเมืองในช่วงนั้นก็เป็นปกติดี จนกระทั่งรัฐบาลต่อมาซึ่งมีแนวทางการบริหารที่ไม่เคารพหลักนิติธรรม ใช้นโยบายนอกกฎหมาย จึงนำมาสู่ปัญหาต่าง ๆ ที่ชัดเจนที่สุด คือ การใช้นโยบาย 3 เดือนเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคิดว่าปัญหาจะจบเมื่อจัดการผู้ก่อความสงบให้หมดไปภายในสามเดือนซึ่งปรากฎว่าผลออกมาตรงกันข้าม และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพราะไม่เคารพหลักนิติธรรม และละเมิดรัฐธรรมนูญ” นายชวน กล่าว

         นายชวน กล่าวด้วยว่า การที่บ้านเมืองและระบอบประชาธิปไตยจะสามารถเดินหน้าไปอย่างปกติ ต้องอาศัยระบบกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่ดีควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสร้างคนดี  รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้หน้าที่และความรับผิดชอบ.