ตร.พร้อมรักษาความปลอดภัย ดูแลเลือกตั้ง "ผู้ว่ากทม.-เมืองพัทยา" ใกล้ชิด

ตร.พร้อมรักษาความปลอดภัย ดูแลเลือกตั้ง "ผู้ว่ากทม.-เมืองพัทยา" ใกล้ชิด

ผบ.ตร. สั่งเตรียมความพร้อม -ประเมินสถานการณ์ข่าว และรักษาความสงบในพื้นที่ รวมถึงอำนวยความสะดวกประชาชนใช้บริการตามหน่วยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.

20 พ.ค.2565 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ฯ ได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในอาทิตย์วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 51 เมื่อกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นฯ ประสานกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อขอให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยการจัดการการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้ง

เพื่อให้ภารกิจการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงไปกำกับดูแล จัดประชุมเตรียมความพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง รวมถึงภารกิจการรักษาความสงบในพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาใช้บริการตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ 

นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) และจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการการเลือกตั้งในระดับกองบัญชาการ ของ บช.น. และ ภ.2 รวมทั้งกำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ ด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. และ เวลา 17.00 น. และในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. และ เวลา17.00 น. เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เลือกตั้งอย่างใกล้ชิด

โดยช่วงก่อนการเลือกตั้งได้มีการจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจตราป้องกันมิให้มีการกระทำความผิด และกรณีมีเหตุเกิดในบริเวณหน่วยเลือกตั้งหรือใกล้เคียงจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุได้ในทันที รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการย้ายหีบบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดูแลการจราจรแก่ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆ รวมถึงมาตรการควบคุมโรค ให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี บช.น. และ ภ.2 ได้ประสานกับ กกต.และสำนักงานเขตในพื้นที่ทำการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายสามารถทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้ง ขณะเลือกตั้ง อีกทั้งให้จัดชุดทำการสืบสวนหาข่าวและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดการการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเส้นทางแก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง

รองโฆษกตร. กล่าวว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมและมีการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว รวมถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง ประสานการปฏิบัติกับ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง โดยแบ่งภารกิจเป็นก่อนเลือกตั้ง ขณะเลือกตั้ง พร้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานกับ กกต. วางแนวทางป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ และหากตรวจพบการกระทำความผิดก็ให้ประสานกับ กกต. ทำการร้องทุกข์ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทำการเร่งรัดการสืบสวนสอบสวน พิสูจน์ทราบหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ด้านการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ จ.ชลบุรี ช่วงวันที่ 9 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บช.น. มีการจับกุมผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 4,259 ราย และ ภ.จว.ชลบุรี มีการจับกุมการกระทำความผิดไปแล้วกว่า 17 ราย ซึ่งยังไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดหรือที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระความผิดกฎหมาย อีกทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปกำกับดูแล กำชับการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย