ผ่าร่างงบฯ ปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านล้าน หน่วยงานไหนได้มากที่สุด เช็คที่นี่!

ผ่าร่างงบฯ ปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านล้าน หน่วยงานไหนได้มากที่สุด เช็คที่นี่!

เปิดรายละเอียด "สำนักงบประมาณ" เผยแพร่ร่างงบฯ ปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท กระทรวง-หน่วยงานไหนได้มากที่สุด เช็คที่นี่!

ภายหลังสำนักงบประมาณเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3,185,000,000,000 บาท โดยเพิ่มจากปี 65 จำนวน 85,000,000,000 บาท ซึ่งมีการคาดหมายว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เดือน มิ.ย.นี้ 

สำหรับ รายละเอียดการตั้งงบประมาณของกระทรวงละหน่วยงานรับงบประมาณแต่ละแห่งที่น่าสนใจ มีดังนี้ 

งบกลาง จำนวน 590,470,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 3,060,663,100 บาท 

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ จำนวน 22,652,526,700 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 1,608,094,500 บาท

กระทรวงกลาโหม จำนวน 88,166,019,700 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 4,587,259,300 บาท

กระทรวงการคลัง จำนวน 10,497,305,500 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 451,491,600 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 3,763,172,000 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 18,229,700 บาท

ผ่าร่างงบฯ ปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านล้าน หน่วยงานไหนได้มากที่สุด เช็คที่นี่!

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 3,054,859,600 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 219,565,900 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 21,370,170,800 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน40,963,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 45,632,771,500 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน513,451,200 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 60,365,691,100 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 25,680,766,500 บาท

กระทรวงคมนาคม จำนวน 58,064,862,600 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 910,447,500 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 3,751,986,500 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 69,315,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 13,633,039,100 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 2,397,325,500 บาท 

กระทรวงพลังงาน จำนวน 1,866,966,200 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 6,163,100 บาท

กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3,661,736,600 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 59,931,300 บาท

กระทรวงมหาดไทย จำนวน 269,145,884,900 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 9,552,006,400 บาท

กระทรวงยุติธรรม จำนวน 12,467,180,500 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 663,696,700 บาท

กระทรวงแรงงาน จำนวน 50,308,420,200 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 4,584,992,200 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 4,223,741,500 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 64,628,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 121,186,778,200 บาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2565 จำนวน 3,259,138,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 37,219,392,200 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 323,844,700 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 1,673,857,100 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 454,441,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จำนวน 36,113,927,200 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 1,189,135,500 บาท

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 618,517,100 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 358,500 บาท 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 700,926,100 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 94,555,500 บาท

ส่วนราชการในพระองค์ จำนวน 8,611,669,600 บาท ลดลงจากงบปี 2565 จำนวน 149,721,200 บาท

อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบไปที่งบประมาณประเทศตั้งแต่ปี 2558-2566 สมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  24 ส.ค.2557 จนถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 และได้เป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน(5 พ.ค.65) มีรายละเอียดงบประมาณแต่ละปี ดังนี้ 

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 3,185,000 ล้านบาท (รอเข้าสภา) 

ปี 2565 งบประมาณ 3,100,000 ล้านบาท

ปี 2564 งบประมาณ 3,285,962 ล้านบาท

ปี 2563 งบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท

ปี 2562 งบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท

ปี 2561 งบประมาณ 2,900,000 ล้านบาท

ปี 2560 งบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท

ปี 2559 งบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท

ปี 2558 งบประมาณ 2,575,000 ล้านบาท

ผ่าร่างงบฯ ปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านล้าน หน่วยงานไหนได้มากที่สุด เช็คที่นี่!