"สร้างอนาคตไทย" ตั้ง 11 กก.สรรหาผู้สมัครเลือกตั้ง เสริมทัพ รองเลขาฯ-ทีมโฆษก

"สร้างอนาคตไทย" ตั้ง 11 กก.สรรหาผู้สมัครเลือกตั้ง เสริมทัพ รองเลขาฯ-ทีมโฆษก

"สร้างอนาคตไทย" ถก กก.บห. นัดแรก รับทราบวาระแต่งตั้ง กก.สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คน ทั้งตั้ง รองเลขาฯ พ่วง 3 รองโฆษกพรรค เสริมทัพ

ที่ทำการพรรคสร้างอนาคตไทย พรรคสร้างอนาคตไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งแรก ภายหลังจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่พรรค เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นำโดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสันติ กีระนันท์ เหรัญญิกพรรค นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียนพรรค นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค อาทิ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ นายวิเชียร ชวลิต  นายสุพล ฟองงาม และนายพินิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบวาระการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 11 คน ในสัดส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 5 คน ได้แก่ 

1. นายสนธิรัตน์ 2. นายสุพล  ฟองงาม รองหัวหน้าพรรค 3. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค 4. นายวัชระ  และ 5. นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ  รองหัวหน้าพรรค 

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนหัวหน้าสาขาพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายณรงค์ชัย แกหลวง หัวหน้าสาขาจังหวัดเชียงใหม่

2. นายจรงค์ หมื่นเมือง หัวหน้าสาขาจังหวัดนราธิวาส

3. นางสาวจินตนา กลั่นแก้ว หัวหน้าสาขาจังหวัดหวัดสุรินทร์

4. นายชัยพัฒน์ ตั้งแดนทอง หัวหน้าสาขาจังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนตัวแทนพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 2 คน ได้แก่ 

1. นายแดงดี แสงโยธา  ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 4 

2. นายวิฑูรย์ กวางทอง ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดอุดรธานี  เขตเลือกตั้งที่ 4

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งเพิ่มเติมในส่วนของรองเลขาธิการพรรค และรองโฆษกพรรค โดยแต่งตั้งนายบุญส่ง ชเลธร เป็นรองเลขาธิการพรรค เพิ่มเติมจากนายวัชระกรรณิการ์ อีก 1 คน ซึ่งนายบุญส่งจะเข้ามาทำงานด้านวิชาการของพรรค และแต่งตั้งนายพงศ์พรหม ยามะรัต น.ส.โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และ นายธันวา ไกรฤกษ์  เป็นรองโฆษกพรรค