ในหลวง พระราชทานอาหารกลางวัน แก่บ้านเกร็ดตระการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ในหลวง พระราชทานอาหารกลางวัน แก่บ้านเกร็ดตระการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

ในหลวง พระราชทานอาหารกลางวัน แก่บ้านเกร็ดตระการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน และการโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน และให้เชิญสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

 

ในหลวง พระราชทานอาหารกลางวัน แก่บ้านเกร็ดตระการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

 

ในหลวง พระราชทานอาหารกลางวัน แก่บ้านเกร็ดตระการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทาน สิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ผู้หญิง) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสุขอนามัยที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี 

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

ในหลวง พระราชทานอาหารกลางวัน แก่บ้านเกร็ดตระการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ในหลวง พระราชทานอาหารกลางวัน แก่บ้านเกร็ดตระการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาน รองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยให้ที่พักพิงที่ปลอดภัย จัดหาอาหารให้บริการเพื่อเยียวยาฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม การศึกษา และฝึกอาชีพ รวมทั้งการจัดหางานให้ทำชั่วคราว สำหรับผู้เสียหายต่างชาติจะมีการผ่อนผันให้อยู่ ในราชอาณาจักรได้ชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการเยียวยา

ทางกฎหมายให้ความช่วยเหลือในการส่งกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัย โดยทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และประกอบสัมมาอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันมีผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 80 คน