กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันนี้ (15 มกราคม 2567) เวลา 12.56 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องกลไกการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ณ ห้องบรรยาย 3 A - 301 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง กลไกการเกิดโรคมะเร็ง(Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 32 คน และคณาจารย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง กระบวนการเกิดมะเร็ง (Oncogenesis) คุณสมบัติของเซลล์มะเร็ง และ อองโคยีน (Oncogene)

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หรือ ยีนมะเร็ง โรคมะเร็งเกิดได้จากการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่แบ่งตัวแล้วเจริญอย่างรวดเร็วไม่สามารถควบคุมได้หรือบางกรณีเกิดได้จากอองโคยีน (Oncogene) ในไวรัสที่แทรกแซงเข้าไปในเซลล์แล้วเปลี่ยนแปลงการทำงานของยีนในเซลล์ปกติของมนุษย์ จากการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลพบว่า ยีนของไวรัสเมื่อเข้าไปแทรกทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีน การย้ายตำแหน่งของโครโมโซมและเพิ่มการแสดงออกของยีน ปกติเซลล์จะถูกควบคุมโดยกลุ่มของโปรตีนให้มีการแบ่งตัวในอัตราที่เหมาะสม ในเซลล์ปกติจะมีกระบวนการต่อต้านการเกิดมะเร็ง ด้วยการทำลายตัวเอง ( Apoptosis )

ในการบรรยายพิเศษพระราชทานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา จพบภ 3304 พัฒนาการ พันธุศาสตร์ และโรคมะเร็ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุกรรมและระบบพัฒนาการ กฏพื้นฐานของการสืบทอด การกลายพันธุ์ และความผิดปกติของโครโมโซมในโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย การหาตําแหน่งกลายพันธุ์และการรักษาโรคทางพันธุกรรม คัพภวิทยา การเจริญเติบโตแบบผิดปกติ องค์ประกอบพื้นฐานและความซับซ้อนของโรคมะเร็ง อาการของโรคมะเร็ง เนื้องอก และผลต่อสรีรวิทยาปกติ กลไกการดื้อต่อมะเร็ง การป้องกันมะเร็ง การตรวจคัดกรองมะเร็ง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งมั่นและมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงบรรยายด้วยความตั้งพระทัย โดยมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปต่อยอดช่วยเหลือประชาชนได้ต่อไป

สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ ๒๓ ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยสภา จัดตั้งขึ้นโดยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลที่จะยกระดับการศึกษาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสถาบันการแพทย์ชั้นนำในการผลิตหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ ที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

พร้อมทั้งบูรณาการงานบริการวิชาการสู่สังคมตลอดจนปลูกฝังการมีจิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตเมตตา ตามพระปณิธาน ผ่านการดำเนิน “โครงการอาสาจุฬาภรณ์” เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนตามท้องถิ่นห่างไกลเพื่อจะได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์