กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26'

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26'

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26' ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (2 ธันวาคม 2566) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26' ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ ผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

 

ครั้นเสด็จถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระเก้าอี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ฯ และกราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

 

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26' ประจำปี 2566 เสด็จไปฉายพระรูปร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการจัดงาน ฯ ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก

 

ประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการด้านประมง นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ นิทรรศการด้านพืชผัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน แปลงนาข้าวสรรพสี พันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ประทับรถไฟฟ้าไปยังเรือนเกษตรอภิรมย์ เสวยพระกระยาหารกลางวัน เป็นการส่วนพระองค์ สมควรแก่เวลา เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังอาคารศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26'

 

 

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร เสด็จไปทอดพระเนตรกระบือทรงเลี้ยง เสด็จเข้าอาคารศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร ทอดพระเนตรการประกวดกระบือสวยงาม จบการประกวด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดกระบือสวยงาม เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล

 

เสด็จออกจากอาคารศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร ประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรร้านต้นไม้ และร้านค้าต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน ฯ ตามพระอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จกลับ 

 

สำหรับความเป็นมาของงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานเกษตรกำแพงแสนครั้งแรก ในปี พุทธศักราช 2540 และจัดต่อเนื่อง มาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 ภายใต้คำขวัญ 'เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน' 

 

มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปสู่สังคม และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับไปสู่ชุมชน และสังคม

 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การสาธิต และฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป รวมไปถึง การประกวด การแข่งขันทักษะ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร สุขภาพและการกีฬา สำหรับนักเรียน ซึ่งคาดว่า กิจกรรมต่าง ๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมงาน

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26'

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26'

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26'

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26'

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงาน 'เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26'