ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในหลวง พระราชินี เสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นวันที่สอง

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ครั้นรถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย เสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงฉลองพระองค์ครุย เสด็จออกจากห้องรับรอง
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากนั้น คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาลัยโลกคดีศึกษา วิทยาลัยวิทยาพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะสหเวชศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,915 ราย พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

เสด็จออกจากห้องรับรอง ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต