กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566) ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

วันนี้ (1 พ.ย.66) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566) ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เฝ้าฯรับเสด็จ

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหน้าตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม

ต่อมาเสด็จฯ ไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์หมู่ฯ ทรงคม แล้วเสด็จเข้าห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะประชุม ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศิริราชมูลนิธิ จากนั้น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิคนที่ 1 กราบบังคมทูลเบิก รศ. ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566) ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องสืบเนื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อทรงทราบ และทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยสรุป เช่น ผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2566 (มกราคม–กันยายน 2566) รายงานความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ ๑๐๐ ปี ประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2561 – 2566 (โครงการฯ สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566) มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2566) 1,214 ล้านบาทเศษ ยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย 5,974 ราย 1,059 ล้านบาทเศษ

เสนอเปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 70 พรรษา เพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ปี พ.ศ. 2566 – 2568” โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 3 กันยายน 2568

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

ทั้งนี้ ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2512 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานองค์แรก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธาน ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช

ตลอดจนร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆ ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษา การค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ รพ.ศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 419 7658-60, 02 414 1414 และ ศิริราชมูลนิธิ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น G โซน A (วันจันทร์-วันเสาร์) หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 849 6726

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170