LHFG ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2566

LHFG ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2566

LHFG ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ปี 2566

นายฉี ชิง-ฟู่ กรรมการผู้จัดการ และนายวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG รับประกาศนียบัตร ESG100 Certificate จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) ปี 2566

นายฉี ชิง-ฟู่ เผยว่า บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) LHFG ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 และเข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 8 โดยสถาบันไทยพัฒน์ได้คัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้ดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน LHFG และกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการธนาคาร โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และให้ความสำคัญกับการดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมในการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ