ชุมชน คน ป่า เมือง หัวใจโลกธุรกิจยุคใหม่

ชุมชน คน ป่า เมือง หัวใจโลกธุรกิจยุคใหม่

กรุงเทพธุรกิจ ชวน Talk กับ ธีรพงศ์ สังขอินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด นักธุรกิจสายสิ่งแวดล้อม หนึ่งในผู้บริหารที่ร่วมอบรมหลักสูตร Wealth of Wisdom : WOW#2 ขุมทรัพย์แห่งปัญญา รอบรู้ทุกมิติการลงทุน สู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

ธีรพงศ์ สังขอินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด มองว่าปัจจุบันโลกของเรากำลังป่วยและอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการการลดก๊าซเรือนกระจกที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้กระแสความตื่นตัวและความมุ่งมั่นทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กรที่มีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero ใน 3-5 ปีข้างหน้า 

"เรามองว่าทุกคนจะไม่นั่งไขว้ห้างวางท่าเพิกเฉยต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมไม่ได้ เพราะในปัจจุบันผู้คนมีความกังวลและหันมาใส่ใจเรื่อง ภาวะโลกร้อน"

ธีรพงศ์ กล่าวต่อว่า รวมทั้งฐานะที่บริษัทเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เราเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านการปลูกป่าโกงกาง Mangrove tree Blue Carbon ที่มากที่สุดในประเทศไทย รวมไปถึงสร้างโอกาสด้านการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยงานที่ปรึกษาของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองของประเทศ จึงเสนอแนวคิดด้านการพัฒนาแบบยั่งยืนแทรกซึมเข้าไปในโครงการที่บริษัทฯ ได้รับโอกาสทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชุมชนทั้งงานทางภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและแนวทางการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสะท้อนออกมาในผลงานของบริษัทภายใต้แนวคิด "ชุมชนคน ป่า เมือง" เป็นระบบนิเวศที่เอื้อต่อกัน นอกจากโครงการปลูกป่าโกงกางนั้นยังสามารถสร้าง คาร์บอนเครดิต และเกิดการจ้างงานในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเน้นการทำ ESG และ Climate tech นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดฝนตกหนัก และปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงไฟป่า เราจึงพัฒนาเทคโนโลยี GIS ภูมิศาสตร์สารสนเทศ และ Environmental Solution ในการช่วยให้ฝุ่น PM 2.5 และไฟป่าลดลงโดยใช้ฝน 

"รวมถึงการสลายกลุ่มเมฆฝนให้มีปริมาณที่ลดลงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง สถาปัตยกรรมและการออกแบบผังเมือง มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองให้เมืองมีประสิทธิภาพและลดมลภาวะ และดูแลตลอดจนถึงด้านวิศกรรมที่มีการออกแบบสนามบิน โครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ การดำเนินงานคำนึงถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในมาตรฐานการก่อสร้างในปัจจุบันอีกด้วย โดยเป็นผู้ให้บริการของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ ลักษณะการดำเนินงานเป็นทีมและมีทีมงานที่มีศักยภาพ เป็นที่มาของชื่อบริษัทเรา ทางบริษัทฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดและสร้างคนรุ่นใหม่ภายในองค์กรได้มีประสิทธิภาพได้ทัดเทียมนานาชาติ"

ธีรพงศ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การบริหารองค์กรโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา ทำให้เราเกิดความน่าเชื่อถือแบบทุกวันนี้ และเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการมองหาโอกาส เป็นช่องทางที่จะนำผลงาน เสนอแนวคิดและจุดมุ่งหมายของเรา ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

"เราไม่เคยมองว่า คนอื่นเป็นคู่แข่งแต่มองเป็นพาร์ทเนอร์ในการมีส่วนร่วมช่วยสังคม ช่วยเหลือชุมชนในการสร้างงานสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานกับคนที่มีคุณภาพที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต รวมทั้งมองว่าหลักสูตร Wealth of Wisdom เหมือนการเข้าถึงขุมทรัพย์ทางปัญญา มุมมองการบริหารจัดการและการลงทุนทุกมิติที่ไม่มีใครเหมือน เข้าใจโลกในปัจจุบันมากขึ้นสู่ช่องทางสู่โอกาสในการลงทุนทำธุรกิจใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการบริหารจัดการได้และยังไปต่อยอดในการช่วยเหลือสังคมและโลกของเราให้น่าอยู่มากขึ้นอีกด้วย"