สัมมนา DEI (Diversity, Equity, Inclusion) เน้นองค์กรไทยเข้าใจความหลากหลาย

สัมมนา DEI (Diversity, Equity, Inclusion) เน้นองค์กรไทยเข้าใจความหลากหลาย

The Nation ผนึกกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา “Thailand’s International Diversity, Equity, and inclusion Day 2023”

The Nation ผนึกกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา “Thailand’s International Diversity, Equity, and inclusion Day 2023” มุ่งเติมองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้องค์กรไทย ให้ความสำคัญต่อเนื่องเรื่องความหลากหลายในองค์กร วันที่ 16 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานสัมมนาดังกล่าวยังจัดขึ้นในโอกาสต้อนรับ Pride Month ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกจะจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองความแตกต่างหลากหลายของคนสังคม และสนับสนุนความเท่าเทียมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)

“Thailand’s International Diversity, Equity, and Inclusion Day 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกในประเทศไทยในปีนี้ ใช้คอนเซ็ปต์ “Diversity, equity, and inclusion are more than buzzwords. Make It Real!” เพื่อตอกย้ำให้องค์กรหันมาสนใจองค์ความรู้ และการปฏิบัตินำ DEI ไปใช้จริง ไม่เพียงแต่มุ่งหวังเพียงทำตามกระแสสังคม แต่ต้องการทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าขององค์กร และความสุของพนักงานในองค์กร

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจหลักสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีกองส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว

โดยที่ผ่านมา พม. ได้มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ และขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศและความเสมอภาคผ่านการรณรงค์ กิจกรรม สัมมนา และเครื่องมือต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสานพลังเครือข่าวร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือ งาน Gender Fair ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น UN Women สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก เอกอัครราชทูตและอุปทูตประจำประเทศไทย องค์กรเครือข่ายตัวอย่างและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ณ บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

งาน “Thailand’s International Diversity, Equity, and Inclusion Day 2023” จะทำหน้าที่ให้ความรู้พื้นฐานแก่องค์กรของไทยที่ต้องการนำหลักการ DEI ไปใช้ในองค์กรโดยปูพื้นฐานความรู้ด้านนี้โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสื่อสารประกอบกรณีศึกษายกตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อจุดประกายความคิดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำไปปรับใช้กับองค์กรของตน ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

อนึ่งในการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระหว่างประเทศ พบว่า องค์กรที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลายจะพบอุปสรรคในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย การขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมองค์กร พนักงานในองค์กรที่มีความแตกต่างหลากหลายจะรู้สึกไม่มีความสุขในที่ทำงาน ส่งผลต่อการทำงาน

แนวคิดเรื่อง DEI จะช่วยผู้บริหารเข้าใจ ให้การสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร ทั้งในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ความบกพร่องทางร่างกาย เพศสภาพ และประสบการณ์

นอกจากนี้จะทำให้เห็นคุณค่าของความแตกต่างของพนักงานภายในองค์กร โดยการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีการทำให้พนักงานรู้สึกแปลกแยกกับบุคคลอื่นในองค์กร

งาน “Thailand’s International Diversity, Equity, and Inclusion Day 2023” จัดที่ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4 ห้องประภาศน์​ อวยชัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจแล้ว คลิกที่นี่ 

สัมมนา DEI (Diversity, Equity, Inclusion) เน้นองค์กรไทยเข้าใจความหลากหลาย