สสว. ต่อยอด "SME ปัง ตังได้คืน" คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 370 ล้านบาท

สสว. ต่อยอด "SME ปัง ตังได้คืน" คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 370 ล้านบาท

"สสว." ต่อยอดมาตรการ "SME ปัง ตังได้คืน" โดยจัดกิจกรรม BDS Matching Day คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่า 370 ล้านบาท

สสว. จัดกิจกรรม BDS Matching Day เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา ช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ ผ่านแพลตฟอร์ม BDS MARKET ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกรับการพัฒนาในหมวดต่างๆ ที่ตรงตามความต้องการและตรงธุรกิจตนอย่างแท้จริง คาดมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,100 ราย และคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากกว่า 370 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลักการเปิดกิจกรรม "BDS Matching Day" ว่า จากการที่ สสว. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MSME ผ่านระบบการให้บริการสนับสนุน ด้านการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ SME ปัง ตังได้คืน ปี 2565 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ MSME สามารถเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจ พัฒนายกระดับผลิตภาพและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และได้รับการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ หรือมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนา MSME ระหว่างกัน สสว. จึงมุ่งให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการแบบมุ่งเป้าในระยะที่ 2 ผ่านระบบ BDS เพื่อให้ผู้ประกอบการ MSME ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจได้เพิ่มขึ้น

สสว. ต่อยอด "SME ปัง ตังได้คืน" คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 370 ล้านบาท

ผอ.สสว. กล่าวเพิ่มว่า ปีนี้ สสว. จะเน้นกิจกรรมการผ่านโครงการ BDS เพิ่มเติมอีก 2  ด้าน คือ 1) การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ และ 2) การพัฒนาและบริการจัดการธุรกิจ รวมกับหมวดการให้บริการที่เปิดอยู่แล้ว 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ 2) การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด และ 3) ด้านการพัฒนาตลาดต่างประเทศ รวมเป็นทั้งหมด 5 หมวดการให้บริการ

"เชื่อว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ, ลดต้นทุน, เพิ่มประสิทธิภาพ, สร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือมีความพร้อมในด้านมาตรฐาน โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มากกว่า 2,100 ราย และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากกว่า 370 ล้านบาท" ผอ.สสว. กล่าว

สำหรับกิจกรรม "BDS Matching Day" ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ของ สสว. ที่ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี จะสามารถเลือกรับบริการ หรือพัฒนาธุรกิจกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ ผ่านระบบ BDS โดยการจัดงานในวันนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถึงความต้องการใช้บริการผ่านระบบ BDS และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) เสนอบริการเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธนำเสนอบริการจากผู้ให้บริการทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับบริการได้ทันที ซึ่ง สสว. มีพื้นที่เตรียมดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

สสว. ต่อยอด "SME ปัง ตังได้คืน" คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 370 ล้านบาท สสว. ต่อยอด "SME ปัง ตังได้คืน" คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 370 ล้านบาท