กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดยื่นรับทุนปี 66 ผลิตสื่อคุณภาพขับเคลื่อนสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดยื่นรับทุนปี 66 ผลิตสื่อคุณภาพขับเคลื่อนสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดรับโครงการ รับเงินสนับสนุน 3 กลุ่ม รวมวงเงิน 300 ล้านบาท ยื่นขอรับการสนับสนุน 1 ต.ค.2565 หนุนผลิตสื่อซอฟต์เพาเวอร์ กลุ่มเด็กละเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มพหุวัฒนธรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงนามประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

สำหรับแนวทางโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนในหัวข้ออิสระ ครอบคลุมกลุ่มเด็กละเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มประชาชนทั่วไป

2.การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ มีขอบเขตหรือกิจกรรมสนับสนุนครอบคลุม กลุ่มวิถีชีวิตใหม่กับมิติทางสังคม กลุ่มพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม กลุ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กลุ่มการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (ซอฟต์เพาเวอร์) เช่น วิถีชีวิตชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร               

กลุ่มสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและการลดช่องว่างระหว่างวัย กลุ่มการรับมือกับข้อมูลบิดเบือน ประทุษวาจาและการระรานในโลกออนไลน์ และกลุ่มการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับวงเงินการดำเนินการจะเป็นการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมไม่เกิน 1 ปี โดยมีกรอบงบประมาณในการพิจารณาอนุมัติทุกโครงการหรือกิจกรรมรวมแล้วไม่เกิน 300 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไปไม่เกิน 90 ล้านบาท

2.การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ไม่เกิน 170 ล้านบาท

3.กลุ่มการให้ทุนประเภทความร่วมมือ ไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยผู้ขอรับทุนเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น มูลนิธิ สถานศึกษา ส่วนราชการ                

ทั้งนี้ เปิดรับโครงการวันที่ 1 ต.ค.2565 – 31 ต.ค.2565 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaimediafund.or.th