กทม. หารือ ESCAP กระตุ้นจ้างงาน-ส่งเสริมคนพิการ

กทม. หารือ ESCAP กระตุ้นจ้างงาน-ส่งเสริมคนพิการ

กทม. – ESCAP หารือความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจจ้างงาน และการส่งเสริมให้คนพิการเป็นเจ้าของกิจการ

วันนี้ (24 มิ.ย. 67) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้อนรับ ดร.ศรีนิวาส ทาทา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) นางสาวไช่ ไช่ หัวหน้าฝ่ายความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลุมทางสังคม และคณะ ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กทม. หารือ ESCAP กระตุ้นจ้างงาน-ส่งเสริมคนพิการ

ทั้งนี้ คณะผู้แทนจาก ESCAP และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเอสแคป ในสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องการมีส่วนร่วมของคนพิการ (Disability Inclusion) ได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจของประเทศไทย ภายใต้ข้อริเริ่มใหม่ของ ESCAP การให้คนพิการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมให้คนพิการเป็นเจ้าของกิจการ รวมทั้งหารือแนวคิด a champion of gender equality and the pride clinics และการร่วมจัดงาน Pride Month ของกรุงเทพมหานคร ที่ให้ภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ และแนวทางอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ครอบคลุม มีการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่ง ESCAP และกรุงเทพมหานคร จะสร้างความร่วมมือไตรภาคีระหว่าง ESCAP กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ
 

กทม. หารือ ESCAP กระตุ้นจ้างงาน-ส่งเสริมคนพิการ

โอกาสนี้ นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นางสมฤดี ลันสุชีพ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นางสาวณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย นางอริญญดา นุชสาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ก.ก. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในการหารือด้วย