MEA การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 86 อัตรา เช็กรายละเอียด

MEA การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 86 อัตรา เช็กรายละเอียด

MEA การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก และพนักงาน กฟน. เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 86 อัตรา เช็กเงื่อนไขคุณสมบัติ และรายละเอียดได้ที่นี่!

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก และพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ (คลิกที่นี่) โดยสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติตามที่ กฟน. กำหนด รวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ (คลิก)
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์
  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์
  • ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรีจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟน. กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

MEA การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 86 อัตรา เช็กรายละเอียด

 

  • ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้พระภิกษุสามเณรสมัครสอบ เพื่อให้สอดคล้องตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ข้อ 4 ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการ หรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ

 

 

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน. กำหนด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

  • อ่านรายละเอียด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (คลิก)

 

MEA การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 86 อัตรา เช็กรายละเอียด

 

  • รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา (คลิก)
  • รับสมัครกลุ่มบุคคลผู้พิการจากบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 4 คุณวุฒิ รวม 7 อัตรา (คลิก)