โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จํานวน 59 คน “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” รับทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 2567

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์  โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน ดังนี้ 

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า 

1. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

2. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

3. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์

4. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ

5. นายอําพน กิตติอําพน

6. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

7. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 

8. นายนุรักษ์ มาประณีต

9. พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์

10. พลอากาศเอก พิเชษฐ นฤเบศรวชิรภักดี

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน

11. พลอากาศเอก วัลลภ จันทร์ประเสริฐ

12. พลอากาศเอก วันชัย  ฉัตรเจริญพร

13. พลอากาศเอก ชูพันธุ์ เจริญรัมย์

14. พลเรือเอก อำไพ ชุ่มน้อย

15. พลอากาศเอก ทินกร ต๊ะมูล

16. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

 

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า 

1. พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ

2. พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข

3. พลเรือเอก ธนธัช มโนพัฒนะ

4. พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม

5. พลอากาศโท ปรัชญา พรหมบุรมย์

6. พลอากาศโท สมยศ เติมทองไซย

7. พลเรือโท สรซัช บุญญนวฤทธิ์

8. พลเรือโท ปิติ ต๊ะวิชัย

9. พลโท สมบัติ ธัญญะวัน

10. พลอากาศโท ชาย ติถีเพ็ง

11. พลอากาศโท ภณ ธิติวัชรเตช

12. พลโท ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ

13. พลเรือตรี สุรชัย ก้านคำ

14. พลตรี อัทธ์ชีระ จงเจริญ

15. พลอากาศตรี พลนันท์ กระแสฉัตร

16. พลตรี อร่าม ผุยหนองโพธิ์

17. พลเรือตรี นักรบ ใจสมัคร

18. พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุล

19. นายมนตรี แสนชมภู

20. นายอัชพร จารุจินตา

21. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์

22. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน

ตติยตจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

1. พลอากาศโท พิศณุ ไพบูลย์

2. พลอากาศโท ฐานันดร์ ประทีปทอง

3. พลโท กษิติ์เดช วัฒนวรางกูร

4. พลเรือโท อุดม ศรีถวัลย์

5. พลโท ฉกาจ ประสงค์

6. พลตรี ปรีชา พิทักษ์ธานิน

7. พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร

8. พลอากาศตรี สุขสรรค์ ศรีถาวร

9. พลตรี ปราชญ์เปรื่อง โชติกเสถียร

10. พลเรือตรี ธนศักดิ์ อัศวเหม

11. พลอากาศตรี ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงศ์

12. พลเรือตรี อนุพัน ศริพันธุ์

13. พลตรี กฤติกร คงอุทัยกุล

14. พลเรือโท รณัชย์ เทพวัลย์

 

ตติยานุจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

1. พลอากาศตรี วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง

2. พลตรี ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา

3. นาวาอากาศเอก รพีพัฒน์ โกติกูล

4. นาวาเอก วรากร วิชาเพียร

5. นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง

6. นาวาอากาศเอก กิตติวัฒน์  อิทธิกุลเสฎฐ์

เหรียญรัตนากรณ์ ชั้นที่ 3 

1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน