ติวเข้มเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย.นี้ เน้นย้ำปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ติวเข้มเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย.นี้ เน้นย้ำปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

กทม. ติวเข้มทีมงานเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. นี้ เน้นย้ำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

วันนี้ (11 มิ.ย. 67) นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่จริง ให้การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ติวเข้มเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย.นี้ เน้นย้ำปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด มีความสำคัญอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะถึงการเลือกระดับประเทศ ในการดำเนินการคงต้องปฏิบัติคล้ายกับการเลือกระดับอำเภอที่ผ่านมา ทุกคนได้รับการฝึกอบรมมาด้วยความเรียบร้อย มีความชำนาญในการปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดีการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด เป็นการรวบรวมผู้ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอ จำนวน 1,634 คน เข้าสู่การเลือกระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย. 67 ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเที่ยงธรรม สำหรับการอบรมในวันนี้ กกต.กทม. ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อซักซ้อม และติวเข้มอีกครั้งในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนสาธิตการเลือกระดับจังหวัดให้เกิดความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเที่ยงธรรม ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคน ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ขอให้การจัดเลือก ส.ว. ระดับจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติวเข้มเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย.นี้ เน้นย้ำปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
 

โอกาสนี้ นางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวความเป็นมาของการจัดอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสิ้น 211 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมการอบรมนำความรู้ ความสามารถ ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด

ติวเข้มเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย.นี้ เน้นย้ำปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม