'พิพัฒน์' จ่อชง ครม. เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย

'พิพัฒน์' จ่อชง ครม. เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย

"พิพัฒน์" เตรียมเสนอครม. เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ต่ออายุ 2 ล้านแรงงาน 2 ปี และอนุญาตแรงงานตามฤดูกาล ขายของหน้าร้าน ขยายทำงาน 6 เดือน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งและสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา ทำให้เกิดการลักลอบเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยทางพรมแดนธรรมชาติ ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับแรงงานข้ามชาติบางส่วนซึ่งเคยได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย เนื่องจากดำเนินการขออนุญาตทำงานไม่ครบขั้นตอน เปลี่ยนนายจ้างไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด หรือทำงานครบวาระการจ้างงานตาม MOU แต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ เพื่อมิให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน กระทบต่อการขับเคลื่อนกิจการของนายจ้าง สถานประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 2/2567 จึงพิจารณาเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาตาม 3 วาระ ดังนี้
 

1. เปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) สถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่อยู่ในประเทศไทยและทำงานกับนายจ้างอยู่แล้ว

2. ให้แรงงาน 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568  ซึ่งมีประมาณ 2 ล้านคน ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในลักษณะ MOU เพื่อสามารถทำงานเป็นเวลา 2 ปี และต่ออายุได้อีกครั้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี

3. ปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาล (มาตรา 64) โดยเพิ่มท้องที่อนุญาตให้พำนักตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้ทำงานระหว่างท้องที่ตามความตกลงและท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักได้ แต่ต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรช่องทางเดียวกับที่เข้ามา เพิ่มประเภทงานขายของหน้าร้านในจังหวัดที่อยู่ในความตกลงเฉพาะเขตท้องที่อำเภอที่ติดกับชายแดน เพิ่มระยะเวลาขออนุญาตทำงาน จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน เพื่อรองรับระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่มีระยะเวลายาวนานขึ้น

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จะทยอยเสนอแต่ละวาระต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามลำดับ ลำดับแรกคาดว่าเป็นเรื่องการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน 4 สัญชาติ ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แรงงาน 4 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 และเรื่องแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาล (มาตรา 64)  ตามลำดับ ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจะเร่งออกประกาศและยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ แรงงานที่มีสถานะไม่ถูกต้องจะได้รับการผ่อนผันเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694