อัปเดต รายชื่อ 10 หน่วยงานรัฐ 'ติดต่อราชการ 2567' ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล

อัปเดต รายชื่อ 10 หน่วยงานรัฐ 'ติดต่อราชการ 2567' ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล

อัปเดต “ติดต่อราชการ 2567” ใช้เอกสารอะไรบ้าง เปิดรายชื่อ 10 หน่วยงานรัฐ ที่สามารถติดต่อราชการ แบบไม่ต้องยื่น 3 เอกสารนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระให้กับประชาชน

อัปเดต “ติดต่อราชการ 2567” ใช้เอกสารอะไรบ้าง เปิดรายชื่อ 10 หน่วยงานรัฐ ที่สามารถติดต่อราชการ แบบไม่ต้องยื่น 3 เอกสารนิติบุคคล

อัปเดต รายชื่อ 10 หน่วยงานรัฐ \'ติดต่อราชการ 2567\' ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล

โดย สำนักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระให้กับประชาชน เริ่มนำร่องใช้แล้ว ใน 10 หน่วยงานภาครัฐ

ไม่ต้องยื่น 3 เอกสารนิติบุคคล ได้แก่

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล  
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
   

รายชื่อ 10 หน่วยงานรัฐ ไม่ต้องยื่น 3 เอกสารนิติบุคคล

 1. กรมที่ดิน 
 2. กรมสรรพากร
 3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 4. กรมบัญชีกลาง
 5. กรมศุลกากร
 6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 7. กรมรนารักษ์
 8. กรมสรรพสามิต 
 9. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 10. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต รายชื่อ 10 หน่วยงานรัฐ \'ติดต่อราชการ 2567\' ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล

 

นอกจากลดภาระความซ้ำซ้อนในการใช้กระดาษแล้ว ยังช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 6,965 ล้านบาทต่อปี