กทม. ยกระดับ หาบเร่ แผงลอย จัดทำร่างแบบตรวจประเมินขายสินค้า คาดเริ่มใช้ พ.ค.

กทม. ยกระดับ หาบเร่ แผงลอย จัดทำร่างแบบตรวจประเมินขายสินค้า คาดเริ่มใช้ พ.ค.

กทม. ยกระดับเกณฑ์ หาบเร่ - แผงลอย 55 จุด จัดทำร่างแบบตรวจประเมินขายสินค้า 12 ข้อ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ประชาชนซื้ออาหารสะอาดปลอดภัย คาดเริ่มใช้ พ.ค. 67

วันนี้ (23 เมษายน 2567) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในพื้นที่ทำการค้าที่ได้รับอนุญาต จำนวน 55 จุด 14 สำนักงานเขต ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

 

 

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แบบตรวจประเมินตามข้อปฏิบัติการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร (สำหรับฝ่ายเทศกิจ) เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าในจุดผ่อนผัน อีกทั้งประชาชนได้ซื้ออาหารบนทางเท้าที่สะอาดและปลอดภัยไปบริโภค

 

กทม. ยกระดับ หาบเร่ แผงลอย จัดทำร่างแบบตรวจประเมินขายสินค้า คาดเริ่มใช้ พ.ค.

 

 

ทั้งนี้ สำนักอนามัย ได้นำข้อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแบบตรวจประเมินการทำการค้า ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ของสำนักเทศกิจ มาประกอบการจัดทำ (ร่าง) แบบตรวจประเมินตามข้อปฏิบัติการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 12 ข้อ ดังนี้
 
1. ผู้ค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื้อน สวมรองเท้าหุ้มส้น สวมหมวกหรือเนทคลุมผม

2. แผงสำหรับการวางขายอาหาร หรือที่เตรียมประกอบปรุงอาหาร ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร

3. ผู้ค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า ต้องติดบัตรประจำตัวของผู้ค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย ตลอดเวลาที่จำหน่ายสินค้า

4. ผู้ค้าต้องแสดงใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าบริเวณแผงค้าที่เห็นได้ง่าย ตลอดเวลาที่จำหน่ายสินค้า

5. มีการตั้งวางแผงค้าตามผัง วัน และเวลาที่กำหนด

6. ห้ามตั้งวางแผงค้า อุปกรณ์การค้า และสินค้า ยื่น หรือล้ำลงไปในผิวจราจร

7. ห้ามตั้งวาง สะสมอุปกรณ์ สินค้า เกินความจำเป็น หรือทำเพิงพักถาวรเพื่อทำการค้าหรือเก็บอุปกรณ์

8. ห้ามแขวน ผูก ตอก เกี่ยวผ้าใบ หลอดไฟ หรือสิ่งอื่นใดกับต้นไม้เสาไฟฟ้า และเครื่องหมายจราจร

9. มีการขายหรือจำหน่ายสินค้าตรงตามประเภท ชนิดของสินค้าที่ได้รับอนุญาต

10. ห้ามถ่าย เท น้ำ เศษอาหาร ไขมัน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยลงบนพื้นหรือลงท่อ หรือทางระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด

11. จัดให้มีภาชนะสำหรับใส่เศษอาหาร มูลฝอย หรือจัดให้มีที่ทิ้งมูลฝอยรวม

12. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า และสินค้าผิดกฎหมาย


 
สำหรับผู้ค้าที่ได้รับการตรวจประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 12 ข้อ เบื้องต้นให้มีการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบตรวจประเมินตามข้อปฏิบัติการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานครก่อน หากไม่ดำเนินการหรือพบว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแบบตรวจประเมินซ้ำ จะมีการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักอนามัยไปปรับแก้แบบฟอร์มของแบบประเมินตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อยโดยเร็ว เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มใช้แบบประเมินดังกล่าวประมาณเดือนพฤษภาคม 2567

 

กทม. ยกระดับ หาบเร่ แผงลอย จัดทำร่างแบบตรวจประเมินขายสินค้า คาดเริ่มใช้ พ.ค.