ครม.ไฟเขียวผูกพันงบประมาณ 1.68 พันล้าน สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียดินแดง

ครม.ไฟเขียวผูกพันงบประมาณ 1.68 พันล้าน สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียดินแดง

รองโฆษกเกณิกา เผย ครม. รับทราบรายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)  พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง วงเงินรวม 1,680 ล้านบาท บำบัดน้ำเสียได้กว่า 6 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (18 เมษายน 2567) รับทราบเรื่อง รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)  พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (โครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ) ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไป ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

โดยสาระสำคัญคือ คณะรัฐมนตรีมีมติ (25 ตุลาคม 2559) อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 46 รายการ ซึ่งรวมถึงโครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ วงเงินรวม 1,680    ล้านบาท

 

ทั้งนี้สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)  พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

ซึ่งต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานผลการจัดจ้างรายการดังกล่าวในวงเงิน 1,484.00 ล้านบาท ตามที่ มท. เสนอ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกอบด้วย เงินอุดหนุนของรัฐบาล จำนวน 742.00 ล้านบาท และเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครสมทบ จำนวน 742.00 ล้านบาท

สำหรับในส่วนเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 63.50 ล้านบาท ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2567 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 138 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566) ส่วนที่เหลือ จำนวน 678.50 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2569 โดยกรุงเทพมหานครจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป รวมทั้งการปฏิบัติดามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

ขณะที่ มท.แจ้งว่า การดำเนินโครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ จะทำให้สามารถรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่เขตห้วยขวางครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร ส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงประมาณ  60,600 ลูกบาศ์เมตรต่อวัน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองเป็นระบบ ได้แก่ คลองภายในพื้นที่เขตห้วยขวาง คลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ