เช็กด่วน 'เงินเดือนข้าราชการ' ล่าสุด ก.พ. ประกาศอัตราใหม่ ปรับขึ้น 1 พ.ค. 67

เช็กด่วน 'เงินเดือนข้าราชการ' ล่าสุด ก.พ. ประกาศอัตราใหม่ ปรับขึ้น 1 พ.ค. 67

ตรวจสอบเช็กด่วน 'เงินเดือนข้าราชการ 2567' ล่าสุด ก.พ. ประกาศ อัตราใหม่ ปรับขึ้น 1 พ.ค. 67 กำหนดอัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือน และจํานวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ คุณวุฒิ

เงินเดือนข้าราชการ 2567 อัปเดตจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. กำหนดอัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือน และจํานวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ คุณวุฒิ ในการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567 และ 2568 อัตราใหม่ 

กำหนดอัตราเงินเดือน คุณวุฒิ ก.พ. รับรอง 2567

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง โดยปรับปรุงอัตราเงินเดือนผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่

และกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิและแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 

ก.พ. จึงปรับปรุงอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและอัตราเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และอัตราเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือฉบับนี้แทน

  • ก.พ. ปรับเงินเดือนข้าราชการ 
    - ข้าราชการบรรจุใหม่ 1 พ.ค. 67 คลิก

    เช็กด่วน \'เงินเดือนข้าราชการ\' ล่าสุด ก.พ. ประกาศอัตราใหม่ ปรับขึ้น 1 พ.ค. 67

 

  • ปรับเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการบรรจุใหม่ 1 พ.ค. 68 คลิก


เช็กด่วน \'เงินเดือนข้าราชการ\' ล่าสุด ก.พ. ประกาศอัตราใหม่ ปรับขึ้น 1 พ.ค. 67

 

  • ปรับเงินเดือนข้าราชการ กรณีข้าราชการเก่า ปรับเพิ่ม รอบแรก 1 พ.ค. 67 คลิก

เช็กด่วน \'เงินเดือนข้าราชการ\' ล่าสุด ก.พ. ประกาศอัตราใหม่ ปรับขึ้น 1 พ.ค. 67

 

  • ปรับเงินเดือนข้าราชการ กรณีข้าราชการเก่า ปรับเพิ่ม รอบสอง 1 พ.ค. 68 คลิก

เช็กด่วน \'เงินเดือนข้าราชการ\' ล่าสุด ก.พ. ประกาศอัตราใหม่ ปรับขึ้น 1 พ.ค. 67