เชียงใหม่ ประกาศ Work from Home 9-11 เม.ย. นี้ ลดผลกระทบฝุ่น PM 2.5

เชียงใหม่ ประกาศ Work from Home  9-11 เม.ย. นี้ ลดผลกระทบฝุ่น PM 2.5

เชียงใหม่ ออกประกาศ ข้อแนะนำ ภาครัฐ-เอกชน Work from Home 3 วัน 9-11 เมษายน นี้ ลดผลกระทบฝุ่น เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง

วันนี้ (8 เม.ย. 67) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อแนะนำแนวทางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ต่อเนื่อง ลงวันที่ 8 เม.ย.67

โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4-8 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าเกินค่ามาตรฐาน (อยู่ระหว่าง 84.1 - 224.3 มคก./ลบ.ม) อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมการ ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง นำระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และใช้ช่องทางการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางในการปฏิบัติงาน

2. ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร พิจารณาให้บริการ ห้องปรับอากาศ เป็นอันดับแรก เพื่อลด ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

3. ขอความร่วมมือให้ บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ เพื่อลดการออกเคหสถาน

4. ขอความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยว ปรับลดกิจกรรมนอกบ้านในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทุกครั้ง

5. ขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบาง ( เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว) ลดหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน

6. ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่น ให้แก่ประชาชน

 

7. ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีการเรียนการสอน และไม่มีห้องลดฝุ่นพิจารณาหยุดการเรียนการสอน

8. ให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มีสวนสาธารณะ ในความดูแล พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่จะได้ติดตามสถานการณ์ และออกประกาศให้ประชาชนทราบ ในโอกาสต่อไป

เชียงใหม่ ประกาศ Work from Home 9-11 เม.ย. นี้ ลดผลกระทบฝุ่น PM 2.5