'ภัยแล้ง 2567' เปิดแผนเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ รุกบรรเทาขาดแคลนน้ำสุรินทร์

'ภัยแล้ง 2567' เปิดแผนเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ รุกบรรเทาขาดแคลนน้ำสุรินทร์

"ภัยแล้ง 2567" กรมชลประทาน เปิดแผนเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ รุกบรรเทาขาดแคลนน้ำสุรินทร์ ย้ำแนวโน้มภัยแล้งรุนแรงขึ้นทุกปี พร้อมดำเนินการก่อสร้างฝายฯ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ อยู่แผนงานงบประมาณปี พ.ศ. 2568 แล้ว

"ภัยแล้ง 2567" กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดแผนเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลังลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำและหน่วยงานท้องถิ่น วางแผนหารือร่วมกันเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มีแนวโน้มจะแล้งรุนแรงขึ้นทุกปี 

 

\'ภัยแล้ง 2567\' เปิดแผนเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ รุกบรรเทาขาดแคลนน้ำสุรินทร์

โดยในพื้นที่ตำบลดม อำเภอสังขะ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม พบว่าแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณคลองห้วยเสน หมู่ที่ 9 มีลักษณะตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเพียงพอ จึงได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม เสนอให้มีการขุดลอกและก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อให้เก็บกักน้ำได้มากขึ้น โครงการชลประทานสุรินทร์จะเร่งเข้าสำรวจพื้นที่และพิจารณาโครงการเบื้องต้น เพื่อจัดเข้าแผนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

 

ส่วนในพื้นที่ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้รับงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขุดลอกแก้มลิงหนองอาแดงบ้านพระแก้ว จะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2567 นี้

สำหรับพื้นที่ ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านกล้วย-ร่มเย็น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำฯ ด้วยการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุอ่างฯ ไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

\'ภัยแล้ง 2567\' เปิดแผนเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ รุกบรรเทาขาดแคลนน้ำสุรินทร์

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อเน้นย้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกให้เป็นไปตามแผน ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

ด้านพื้นที่บ้านกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อวางแผนการขุดลอกแก้มลิงกุดไผทอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ เนื่องจากแก้มลิงแห่งนี้มีประชาชนใช้น้ำร่วมกัน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลระแงง ตำบลตรมไพร และตำบลจารพัต ทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

นอกจากนี้ โครงการชลประทานสุรินทร์ ยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างฝายบ้านสูงเนินในพื้นที่ตำบลตรมไพร พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 500 ไร่ ปัจจุบันจัดอยู่ในแผนงานงบประมาณปี พ.ศ. 2568 แล้ว

 

\'ภัยแล้ง 2567\' เปิดแผนเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ รุกบรรเทาขาดแคลนน้ำสุรินทร์

 

อ้างอิง-ภาพ : กรมชลประทาน