31 มี.ค.นี้! กทม. เนรมิตลานคนเมืองเป็นพื้นที่สุขภาวะ ตรวจสุขภาพฟรี

31 มี.ค.นี้! กทม. เนรมิตลานคนเมืองเป็นพื้นที่สุขภาวะ ตรวจสุขภาพฟรี

31 มี.ค.นี้ ชวนคนกรุงฯ ตรวจสุขภาพฟรีครบวงจร กทม. เนรมิตลานคนเมืองเป็นพื้นที่สุขภาวะ สานนโยบายสาธารณะ

วันนี้ (25 มี.ค. 67) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคมนี้ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) มีกิจกรรมห้ามพลาดที่อยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะ" ซึ่งกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดขึ้นตลอดทั้งวัน ช่วงเวลา 06.00-19.30 น. ที่ลานคนเมือง อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วม ได้แก่ 

กิจกรรมชวน check “สภาวะสุขภาพ” ณ ลานคนเมือง (ฝั่งถนนศิริพงษ์) ประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ ร่างกายและสุขภาพจิต ตรวจคัดกรอง Metabolic  คัดกรองจอประสาทตา ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) การประเมินภาวะ Stroke  การรักษาแพทย์ทางเลือก(ฝังเข็ม)  กายภาพบำบัดลดปวดตรวจช่องปาก / ทำฟัน และแนะนำให้ความรู้ การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

นอกจากนี้ยังมีบริการรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประกอบด้วย รถทันตกรรมเคลื่อนที่อุดฟัน/ถอนฟัน รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ Mobile Lady Check รถหน่วยตรวจคุณภาพอาหาร  และบริการทำหมันสุนัข แมว แนะนำให้ความรู้ การดูแลสุนัข แมว 
 

กิจกรรมชวนเดิน พื้นที่สุขภาวะที่เข้าถึงได้ภายใน 15 นาที เดิน Walk Rally จากลานคนเมือง มุ่งหน้าสู่สวนรมณีนารถ และวัดสุทัศน์เทพวนาราม  กิจกรรมเดินช้อปชิม mini hawker center ณ ลานคนเมือง ฝั่งถนนดินสอ จากตัวแทนร้านค้าหาบเร่แผงลอย ที่ผ่านการอบรมจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  และพบกับการเปิดตัว Application BKK Policy Maker พัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกเพื่อขยายโอกาสและเป็นเครื่องมือการมีส่วนร่วมเปิด “พื้นที่กลาง” ของประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน พัฒนาประเด็นและนโยบายสาธารณะ ผ่าน Policy Platform

กิจกรรมเดินชมบูธนิทรรศการความเป็นมาของสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร นำเสนอการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ณ ลานคนเมือง และบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย ณ ลานองค์พระ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งชวนเสนอไอเดียสร้างมหานครแห่งสุขภาวะ โดยสแกน QR Code ส่งความคิดเห็น เมื่อ Check in พื้นที่สุขภาวะที่เข้าถึงได้รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เมื่อสะสมการ Check in ครบตามกำหนดสามารถแสดงเพื่อรับต้นกล้าเป็นที่ระลึก
 

เวทีสานพลังเสวนานโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue) ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ และสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า 3) การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน 4) การจัดการหาบเร่แผงลอยและพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยภายใต้ความหลากหลาย โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในเวลา 16.00 น. จะมีการรวบรวมข้อมูลนำเสนอผลการจัดวงสานพลังเสวนานโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue) สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในเวทีสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567 ในเวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

อีกกิจกรรมไฮไลต์ในงาน คือ  Citizen Talk   และกิจกรรม Hyde Park TikTok โดยมีจุดแสดงความคิดเห็น 5 จุด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นเพื่อเมือง คนละ 3 นาที และ การประกาศเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน องค์กร ชุมชน เข้ารับรางวัล “เสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ” ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 ด้วย